جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رأی شماره 75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است شماره هـ/90/38تاریخ: 12/2/1390
شماره دادنامه: 75
کلاسه پرونده: 90/38
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم اعظم هادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: خانم اعظم هادی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع الزام آموزش و پرورش به صدور حکم مبنی بر تعیین محل خدمت شکات که از فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم می‎باشند در محلی که در آنجا تحصیل کرده‎اند آرای متفاوتی صادر کرده‎اند و صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف: در پرونده کلاسه 86/3/933، خانم اعظم هادی نجف‌آبادی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم توحید دهق با سهمیه خدمت در حوزه شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان بوده و متعهد بوده به میزان دو برابر ایام تحصـیل در هر منطقه‎ای که آمـوزش و پرورش تعیین نماید، خدمت کند. لیکن با گذشت زمان تعهد، سازمان آموزش و پرورش از انتقال و تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد خودداری می‎ورزد و الزام آموزش و پرورش به صدور حکم بر تعیین محل خدمت در آموزش و پرورش نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1800 مورخ 20/9/1386، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه شاکی به موجب تعهد سپرده شده متعهد گردیده که پس از تحصیلات به میزان دو برابر مدت تحصیل در دانشسرا در هر منطقه‎ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین نماید به تدریس اشتغال ورزد لذا بنابه مراتب فوق تضییع حقی مشهود نیست و رأی به رد شکایت صادر می‎شود.
ب: در پرونده کلاسه84/4/1774 خانم مریم سیروس‌نجف‌آبادی دادخواستی به خواسته بازگشت به محل خدمت مورد تعهد آموزش و پرورش به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم و این شعبه به موجب دادنامه شماره 3020 مورخ 9/7/1385، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
با توجه به اینکه خواهان پس از فراغت از تحصیل متعهد به خدمت در آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد بوده فلذا استخدام وی در خارج از شهرستان مذکور خارج از انصاف و عدالت بوده و علی‎القاعده اداره خوانده می‎بایست وی را در شهرستان نجف‌آباد مشغول به کار می‎نموده فلذا با توجه به عدم اخذ توافق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ج ـ در پرونده کلاسه 83/1/7145، خانم فاطمه صالحی‌حاجی‌آبادی دادخواستی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه شهرستان نجف‌آباد بوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان خمیـنی شهر تعییـن کرده و با گذشت پنـج سال از خدمت حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 5165 مورخ 18/12/1384 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین شده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد. در این باره حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال خواهان به سهمیه تعیین شده صادر و اعلام می‎شود. ولی درباره احتساب زمان معوقه تا استخدام با توجه به اینکه شاکی در این مدت به کار اشتغال نداشته و به حسب لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره76088/710 مورخ 12/8/1383 مجوز و ردیف اعتباری استخدام فراهم نبوده است. در این قسمت رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود.
د ـ در پرونده کلاسه 11/82/1171، خانم عفت سلیمیان دادخواستی به طرفیت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم واشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه‎شهرستان نجف‌آباد بـوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان تیران و کرون تعیین کرده و با گذشت پنج سال حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام، نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1315 مورخ 30/6/1383 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است:
با عنایت به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین گردیده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد در این خصوص حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال شاکی را به سهیمه تعیین شده صادر و اعلام می‎دارد لاکن در خصوص احتساب 4 سال وقفه در استخدام با عنایت به اینکه در مدت زمان مورد درخواست، شاکی به کار اشتغال نداشته شکایت مطروحه در این رابطه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در مدلول آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب « تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین محل خدمت از سوی دستگاه متبوع مستخدم صورت می‎پذیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز محل خدمت شکات را تعیین نموده بنابراین دادنامه‎ی شماره 1800 مورخ 20/9/1386 شعبه سوم مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19294
تاریخ تصویب :
1390/2/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :