جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
1- شکایات ودعاوی اشخاص راجع به عملیات وتصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق ومامورین ایشان وبایستی درهیئت رسیدگی وتصفیه اموراملاک واگذاری بطرفیت دولت (اداره تصفیه اموراملاک واگذاری )برطبق مقررات قانون املاک واگذاری رسیدگی شودبنابراین اگردرقضیه ای که دولت طرف دعوی اجورنبوده بلکه ازشرکت های آجرسازی اجورزمین مطالبه گردداقامه دعوی بطرفیت شرکتهای مزبوردرهیئت رسیدگی به اموراملاک واگذاری موردندارد.
حکم شماره 198-30/1/29شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
198
تاریخ تصویب :
1329/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :