جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر افوس شماره90/300/5964استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر افوس در جلسه مورخ 14/12/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ در نقشه کاربری پیشنهادی اراضی ذخیره مسکونی در داخل بافت به مسکونی با تامین خدمات (اولویت توسعه آتی) و ذخیره خدماتی به خدماتی و ذخیره اداری به اداری تبدیل شود.
2ـ کاربری زراعی در حاشیه شمال و جنوب شهر از محدوده شهر خارج شود.
3ـ نقشه منطقه‌بندی حریم شهر با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد جلوگیری از افزایش محدوده شهرها ارائه گردد.
4ـ حریم پیشنهادی با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تا حد ممکن محدوده کاهش یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19294
تاریخ تصویب :
1389/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :