جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوئین و میاندشت شماره90/300/5960استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بوئین و میاندشت در جلسه مورخ 14/12/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ اراضی ذخیره مسکونی در حاشیه شهر از محدوده شهر خارج شود و اراضی ذخیره مسکونی در داخل بافت به مسکونی با تامین خدمات (اولویت توسعه آتی) و اراضی ذخیره خدماتی به خدماتی تبدیل شود.
2ـ در قسمت شمالی شهر فضای سبز و اراضی ذخیره جنوب آن از محدوده خارج شود و خط محدوده در آن بخش بر خط طرح هادی شهر منطبق شود.
3ـ حریم پیشنهادی شهر مطابق نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کاهش یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19294
تاریخ تصویب :
1389/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :