جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خور شماره90/300/5953استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خور در جلسه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ اراضی مزروعی شمال شهر تثبیت شود و تغییر کاربری آن به عنوان مغایریت اساسی مطرح شود.
2ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی اصلاح شود (کمربندی جنوبی شهر به عنوان شریانی درجه 1 حذف و سلسله مراتب شبکه در قسمت جنوبی شهر (مسکن مهر) اصلاح شود).
3ـ کاربری « ذخیره آموزش عالی» به « آموزش عالی» تغییر یابد.
4ـ اساس طرح جامع به ضوابط و مقررات طرح افزوده گردد و تنها تغییر کاربری‌ها خدماتی مهم به عنوان تغییر اساس طرح مطرح شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19294
تاریخ تصویب :
1389/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :