جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

استاندار محترم تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر برف انبار شماره90/300/5949و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر برف انبار در جلسه مورخ 18/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ نقشه معابر پیشنهادی مطابق با سلسله مراتب راههای شهری مندرج در آئین‌نامه راههای ایران اصلاح گردد.
2ـ کاربری اراضی موسوم به « ذخیره خدمات شهری» به کاربری « خدماتی» تغییر یابد.
3ـ نقشه منطقه‌بندی حریم بعنوان یکی از مدارک طرح ارائه گردد.
4ـ آثار تاریخی ثبت‌شده شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی تحت عنوان کاربری تاریخی ارائه گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19294
تاریخ تصویب :
1389/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :