جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر صالح‌آباد واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم شماره90/300/4476
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر صالح‌آباد واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.
2ـ کلیه مصوبات کمیسیون مغایرتهای طرح هادی، کارگروههای تخصصی (شهرسازی و معماری یا مسکن و شهرسازی)، کمیسیون ماده 5 و یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص تغییرات در طرحهای هادی، جامع یا تفصیلی که به شهرداریها ابلاغ گردیده کماکان به قوت خود باقی است و تغییر کاربری اراضی عمومی و خدماتی حاصل از این کاربریها به هر عنوان ممنوع می‌باشد و می‌بایستی در طرح تفصیلی تثبیت گردد.
3ـ صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه (نظیر تعمیرگاه‌ها، دامداری‌ها، پادگان‌ها و...) با مساحت بالای 5000 مترمربع (یک پلاک و یا چند پلاک) در صورت وقوع در هر کدام از پهنه‌ها، با رعایت مفاد قانون نظام جامع راهبردی کشور، منوط به تأمین خدمات در چارچوب طرح جامع جدید و تصویب طرح تفضیلی پیشنهادی توسط کمیسیون ماده 5 خواهد بود.
4ـ ساخت و ساز در کلیه پلاک‌هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، باغ تلقی می‌گردد، در هر پهنه‌ای که واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری امکان‌پذیر خواهد بود.
5 ـ در پهنه‌های مختلط اداری و خدمات (M, S) سهم خدمات می‌بایست دقیقاً مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداری، موظف به دریافت حق‌السهم خدمات می‌باشد. ضمناً تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری صرفاً در قطعات به مساحت کمتر از 4000 مترمربع (یک یا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه می‌باشد.
6 ـ هرگونه ساخت و ساز در حریم شهر با رعایت کلیه قوانین مرتبط با حریم صرفاً پس از اخذ مصوبه از کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز خواهد بود.
7ـ تراکـم پایه برای پلاک‌هـای واقع در کلیه پهنـه‌ها (M, S, R) 60 درصد با کاربری مسکـونی تعییـن و مازاد آن (تا سقف تراکم مـجاز و کـاربری انتـفاعی مطابق پهنه مصـوب) صرفاً با پرداخـت پذیره (عوارض مـازاد بر تراکم) پیشنهادی توسط شهرداری و تصویـب شورای اسلامـی شهر و تأئیـد فرمانداری محترم به ملک تعلق خواهـد گـرفت. مـواردی کـه سـهم خـدمات بـه صـورت زمیـن تـوسط شهـرداری اخـذ می‌گردد و یا خدمات رأساً توسط متقاضی احداث می‌گردد مشمول اخذ پذیره نخواهد بود.
8 ـ افق طرح جامع افزایش یابد و سال 1400 تعیین شود.
9ـ به پیوست ضوابط و مقررات طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
شهرداری می‌تواند نسبت به کارگیری مشاور ذیصلاح برای انجام مطالعات طرح تفصیلی با هماهنگی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19294
تاریخ تصویب :
1389/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :