جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
2- چون برحسب ماده 5 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت تنها رسیدگی به مالکیت دولت بادیوان دادرسی دارائی است بنابراین اگردر موضوعی مالکیت خواهان مستندبه سندمالکیت باشدوطرفین نسبت به آن اختلافی نداشته باشندواختلاف درانطباق وعدم انطباق زمین موردبحث به سند مزبورباشددراین صورت رسیدگی به آن بایددردادگاههای دادگستری بعمل آید.
حکم شماره 198-30/1/29شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
198
تاریخ تصویب :
1329/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :