جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


بامسلمیت اینکه صلاحیت دادگاههای اختصاصی دررسیدگی به دعاوی بر خلاف اصل بوده وجزدرمواردی که قانونااستثناشده نوعادادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعاوی صالح می باشندبنابراین اگرطرح دعوی مستقیمابطرفیت دولت نشده باشدبلکه دولت پس ازطرح دعوی به لحاظ قائم مقام بودن از آستانه قدس رضوی خودرابطرفیت معرفی نمایدمشمول قراردادن موردباماده 4قانون دعاوی دولت برافرادموجه نخواهدبود.
حکم شماره 2102-31/6/19هیئت عمومی
حکم شماره 1454-28/6/18شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1454
تاریخ تصویب :
1319/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :