جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سامن شماره90/300/6711استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سامن در جلسه مورخ 18/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ آن قسمت از باغات شهر که در طرح هادی داخل محدوده بوده‌اند در قالب اساس طرح جامع تثبیت گردیده و مابقی باغات الحاقی از محدوده شهر خارج گردند.
2ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها ارائه گردد. ضمن آنکه سطح حریم نیز مطابق با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تا 5 برابر محدوده کاهش یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19298
تاریخ تصویب :
1389/6/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :