جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهمن شماره90/300/6716استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بهمن در جلسه مورخ 20/9/1389 شـورای برنامـه‌ریزی و توسـعه استان، مصوبـه مذکور مشـروط به رعـایت مـوارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ با عنایت به تخصیص 17% از اراضی شهر به کاربری ذخیره توسعه، لازم است کلیه اراضی ذخیره که تا زمان تهـیه طرح جامع دارای طرح تفکیکی مصوب بوده‌اند به کاربری مسکونی تغییر یابند و مابقی اراضی از محدوده شهر خارج گردند.
ضوابط مربوط به کاربری مختلط مسکونی ـ تجاری ارائه گردد.
3ـ اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19298
تاریخ تصویب :
1389/9/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :