جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صغاد شماره90/300/6720
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر صغاد در جلسه مورخ 20/9/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان، مصـوبه مـذکور مشـروط به رعایت مـوارد زیر تنفیذ می‌گردد.
کاربری اراضی موسوم به « ذخیره توسعه» به کاربری « مسکونی» جهت اختصاص به ساخت مسکن مهر تغییر یابد.
2ـ ضوابط مربوط به کاربری مختلط تجاری ـ مسکونی در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
3ـ اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
4ـ پهنه موسوم به « تفرجگاه 50 هکتاری» به دلیل عدم جانمایی در سطح حریم پیشنهادی از عناوین نقشه منطقه‌بندی حریم حذف ‌گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19298
تاریخ تصویب :
1389/9/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :