جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

اصلاحیه رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/88/914
توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
دادنامه شمارة 869 ـ 10/12/1388 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی شماره 19089ـ 23/6/1389 درج و منتشر گردیده است.


تاریخ: 5/8/1389
شماره دادنامه: 869
کلاسه پرونده: 88/914
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمید سلجوقی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض آراء صادره از شـعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: با عنایت به اعلام سهو قلم در رأی شماره869 مورخ10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده کلاسه فوق‌الذکر مورد ملاحظه قرار گرفت. نظر به اینکه سهو قلم مذکور مقرون به صحت می‌باشد، بنابراین به شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‌گردد.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

نظر به اینکه در دادنامه شماره 869 مورخ 10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه 25 دیوان عدالت اداری که مستند صدور آن بند2 مصوبه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران بوده صحیح تشخیص داده شده است و استناد به بند یک مصوبه در رأی هیأت عمومی ناشی از سهو قلم بوده لذا به استناد به ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سطر دوم رأی فوق‌الذکر عبارت مذکور در بین‌الهلالین « به کارگیری افراد مشمول بند یک مصوبه» به عبارت « به کارگیری افراد مشمول بند 2 مصوبه» اصلاح می‌گردد. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظرینوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19301
تاریخ تصویب :
1389/8/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :