جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی درخصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد شماره6653/206
کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای‌ عالی اداری در یکصد و چهل ‌و ششمین جلسه مورخ 18/11/1389 بنا به ‌پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در راستای بند « ب» ردیف (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد (موضوع بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389) تصویب نمود:
دستگاه‌های اجرایی همه ساله براساس آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم‌نامه شماره 4225/44327 مورخ 14/1/1389) و دستورالعمل اجرایی شماره 27911/200 مورخ 28/5/1389 معاونت توسعـه مدیریت و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در ابعاد عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفته و برحسب امتیاز مکتسبه به شرح زیر سطح‌بندی می‌شوند:
1ـ دستگاه‌هایی که امتیاز آنها 90 درصد یا بیشتر باشد، در سطح عالی قرار می‌گیرند.
2ـ دستگاه‌هایی که امتیاز آنها بین 75 تا 9/89 درصد باشد، در سطح خوب قرارمی‌گیرند.
3ـ دستگاه‌هایی که امتیاز آنها بین 60 تا 9/74 درصد باشد، در سطح متوسط قرارمی‌گیرند.
تبصره1ـ دستگاه‌های مشمول پس از اعلام سطح تعیین‌شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، میزان برخورداری کارکنان شاغل در ستاد دستگاه و ستاد سازمان‌های وابسته را با رعایت تبصره بند (1) دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد (بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389) تعیین می‌نمایند.
تبصره2ـ دستگاه‌های استانی براساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و سطح‌بندی اعلام‌شده از سوی استانداری‌ها که به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد، تعیین سطح می‌شوند. پرداخت فوق‌العاده مذکور در دستگاه‌های استانی که بودجه سالانه آنها غیرمتمرکز (استانی) است توسط دستگاه استانی صورت‌می‌گیرد. میزان برخورداری کارکنان شاغل در سایر دستگاه‌های استانی با رعایت تبصره بند (1) دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد (بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389) تعیین می‌گردد.

رییس جمهور و رییس شورای‌عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19307
تاریخ تصویب :
1389/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :