جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
رعایت مفادماده 5اصلاحی قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت در موردی است که شخص ثالث نسبت به ملک انتقال یافته ازطرف دولت با مالکیت دولت معارضه داشته باشدنه درموردی که مدعی بامالکیت سابق دولت درمورددعوی معارضه نداشته باشدونیزازماده 330قانون آئین دادرسی مدنی استنباط می گرددرسیدگی به این قبیل دعاوی که اصل مالکیت موردرسیدگی دادگاه واقع نخواهدشدازوظایف دادگاههای عمومی می باشد.
حکم شماره 66-18/6/22شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
66
تاریخ تصویب :
1322/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :