جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شوش شماره90/300/9107استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بـند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شـورای عالی شهرسازی و معـماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر شوش در جلسه مورخ 20/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ با عنایت به اینکه تحقق نرخ رشد پیشنهادی نامحتمل می‌باشد لازم است با حفظ سقف جمعیتی و سطوح پیشنهادی شهر، افق طرح جامع به سال 1404 افزایش یابد (1388ـ 1404).
2ـ با عنایت به انطباق خط محدوده و حریم در قسمت جنوب شرقی شهر سطح حریم در آن جهت اصلاح و مساحت حریم بین 3 تا 5 برابر محدوده مطابق با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در چارچوب ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح شود.
اراضی موسوم به « مسکونی رزرو» در صورت تغییر کاربری به مسکونی برای تخصیص به مسکن مهر تثبیت گردند و در غیر اینصورت از محدوده خارج گردند.
4ـ اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری (درخصوص تشخیص اساس طرح جامع) در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19310
تاریخ تصویب :
1389/9/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :