جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع) شماره64950/ت46791هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت تعاون
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویـب‌نامه شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388 به شرح زیـر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند « ب» ماده (1) عبارت « بانک توسعه تعاون» جایگزین عبارت « صندوق مهر امام رضا (ع)» می‌شود.
2ـ در بند « و» مـاده (1) عبارت « با مسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» به عبارت « با مسئولیت وزارت تعاون» تغییر می‌یابد و عبارت « وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» بعد از عبارت « وزارت مسکن و شهرسازی» اضافه می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19312
تاریخ تصویب :
139/3/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت تعاون
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :