جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1390 شماره65157/ت46772هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظـارت راهبردی ریـیس‌جمهور و تأیید شـورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) مـاده (38) قانـون برنـامه پنجـساله پنجـم توسـعه جمـهوری اسـلامی ایـران ـ مصوب1389ـ تصویب نمود:
1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1390 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار:
1ـ ویزیت پزشکان عمومی (80.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص (130.000) ریال
3ـ ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص (160.000) ریال
4ـ ویزیت فوق‌تخصص روانپزشکی (180.000) ریال
5 ـ PHD پروانه‌دار (80.000) ریال
6 ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار (70.000) ریال
7ـ کارشناس پروانه‌دار (55.000) ریال
تبصره1ـ پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره2ـ کارشناسان ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PHD استفاده نمایند که کارشناس ارشد یا PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه، برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره4ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:
1ـ ضریب تعرفه داخلی (32.000) ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی (160.000) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی (360.000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی (4.800) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (4.200) ریال
ج ـ سـرجمع تعرفه‌های خـدمات آزمایشـگاهی و پاتـولوژی و ژنتیـک بخش خـصوصی برای سـال 1390، بدون رشـد نسبت به تعرفـه‌های مصـوب سال 1389 باقی خواهد ماند.
د ـ به سـرجمع تعرفه‌های خـدمات پرتوپزشکی بخـش خصوصی برای سال 1390، چهار درصد (4%) به تعرفه‌های مصوب سال 1389 و بـه شرح ذیل اضـافه خواهدشد:
1ـ تعرفه‌های رادیولوژی پانزده درصد (15%)
2ـ سایر خدمات بدون رشد نسبت به سال 1389 باشد.
تبصره ـ تـعرفه سی‌تی‌اسکن اسپـیرال به‌ میـزان (25%) افزایش نسبـت ‌به Conventional
2ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می‌باشد:


3ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رییس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهدبود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19312
تاریخ تصویب :
1390/3/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت بازرگانی
موضوع :