جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1390 شماره65155/ت46772هـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ تصویب نمود:
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1390 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان در بخش سرپایی دولتی:
1ـ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی (37.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص (44.500) ریال
3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان (54.500) ریال
4ـ ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک (650.000) ریال
ب ـ سهم پرداختی سازمانهای بیمه‌گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام‌وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (6/1) برابر، (45/1) برابر و (35/1) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف) و به شرح ذیل خواهدبود:تبصره1ـ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی‌درصد (30%) تعرفه‌های مصوب در جزء (الف) می‌باشد.
تبصره2ـ اعضای هیئت علمی تمام‌وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام‌وقت در مراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.
تبصره3ـ ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام‌وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می‌باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشـور با ارایه گواهی توسط رییس دانشگاه عـلوم پزشکی مبنی بر تـمام‌وقت‌بودن جغرافیایی و ضمیـمه نمودن حکم حقوقی تمام‌وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (1) این تصویب‌نامه توسط سازمانهای بیمه‌گر قابل پرداخت است.
ج ـ ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی
ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز (6.750) ریال
ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات (4.850) ریال
ضریب تعرفه بیهوشی (34.500) ریال
ضریب تعرفه جراحی (60.000) ریال
ضریب تعرفه دندانپزشکی (1.950) ریال
ضریب تعرفه فیزیوتراپی (2.300) ریال
تبصره1ـ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، دو هزار و هفتصد (2.700) ریال برای آنان اعمال خواهدشد.
تبصره2ـ تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارایه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت‌علمی که به صورت تمام‌وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.
د ـ به سرجمع تعرفه‌های خـدمات آزمایـشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتـی برای سال 1390، پنج درصد (5%) به تعرفه‌های مصوب سال 1389 اضافه خواهدشد.
هـ ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال1390 پنج‌درصد (5%) به تعرفه‌های مصوب سال 1389 اضافه خواهدشد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی سه درصد (3%)، رادیولوژی یازده درصد (11%)، اسکن ایزوتوپ پنج درصد (5%)، رادیوتراپی یازده درصد (11%) ، سی‌تی‌اسکن سه درصد (3%) و MRI بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد.
و ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی، به شرح جدول ذیل می‌باشد:تبصره1ـ پرداخت سازمانهای بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهدبود.
تبصره2ـ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این مصوبه قابل محاسبه خواهدبود.
ز ـ دبیرخانه شورای عالی بیمه کشور موظف است اعداد اعلام‌شده در این تصویب‌نامه را تا دو رقم گرد نماید.
فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1390 به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری برای بخش دولتی ده درصد (10%)
ب ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی دولتی سی‌درصد (30%)
3ـ نرخ حق بیمه درمان در سال 1390 مطابق با مفاد بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری
حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 1390 معادل پنج درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف (2) برابر حداقل حقوق و دستمزد قانون کار به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
1ـ1ـ بیمه‌شده شاغل (65/1) درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین (4/1) درصد حقوق.
2ـ1ـ دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه‌شده.
3ـ1ـ مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارکنان دولت (30405) ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین (65/1) درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین (4/1) درصد و بقیه تا پنج درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف (2) برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار می‌باشد.
3ـ در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری باشند حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود.
کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌توانند با پرداخت پنج درصد (2) برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب ـ حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل پنج درصد حداقل حقوق قانون کار تعیین می‌گردد که صددرصد آن توسط دولت تأمین می‌گردد.
ج ـ حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌گردد.
د ـ نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1390 برای سایر گروهها (صندوق‌های بیمه ایرانیان، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید، طلاب، بسیجیان، دانشجویان، وکلا، نظام پزشکی و غیره، عائله درجه (2) و (3) کارکنان وظیفه و اتباع بیگانه) برابر (94.000) ریال به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
سهم بیمه‌شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هر یک معادل پنجاه درصد (50%) سرانه مصوب می‌باشد.
تبصره ـ در مورد گروههای نیازمند موضوع تبصره بند (2) تصویب‌نامه شماره 74515/ت40302ک مورخ 14/5/1387 میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه‌شده (مازاد بر پنجاه درصد) براساس دستورالعمل مشترک که توسط کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، صندوق بیمه خدمات درمانی کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌شود، تعیین می‌‌گردد. حداقل مشارکت خانوارهای فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد (15%) می‌باشد.
2ـ برای افراد تبعی درجه (2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از حقوق بیمه‌شده اصلی کسر می‌گردد.
3ـ برای افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوقها) معادل (9/2) مازاد بر حق بیمه مصوب سالانه، از حقوق بیمه‌شده اصلی کسر می‌گردد.
4ـ شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی (و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی) و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج می‌باشد.
5 ـ ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.
6 ـ حق بیمه کارکنان وظیفه با پرداخت یک پنجم درصد سرانه و چهار پنجم آن توسط دولت تأمین می‌گردد.
اتباع بیگانه با پرداخت صددرصد حق‌بیمه سرانه مصوب تحت‌پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
4ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال 1390 لازم‌الاجرا می‌باشد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19312
تاریخ تصویب :
1390/3/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :