جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


حکم شماره: 805 - 24/6/24

رای شعبه 3 دیوان عالی کشور
اگرکسی براداره بندربه خواسته رفع مزاحمت ازانبارمتعلق به او شکایت کندوتوضیح دهدکه اداره مزبورانباراورامهروموم نموده وموجب خسارت مشارالیه گردیده است چون اقدام اداره بندر از اعمال حاکمیت دولت است مطابق ماده 4 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت مرجع رسیدگی محاکمات مالیه خواهدبود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
805
تاریخ تصویب :
1324/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :