جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق دهستان پیریوسفیان بخش مرکزی شهرستان البرز به دهستان اقبال غربی بخش مرکزی شهرستان قزوین شماره78942/ت45815ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 18/2/1390 بنا به پیشنهاد شماره 130149/42/4/1 مورخ 25/8/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد از دهستان پیریوسفیان بخش مرکزی شهرستان البرز منتزع و به دهستان اقبال‌غربی بخش مرکزی شهرستان قزوین الحاق می‌گردد:
1ـ قدیم آباد 2ـ مشعلدار 3ـ مزرعه جمال‌آباد 4ـ مزرعه حاجی فتحعلی 5 ـ شهرک و مجتمع صنعتی لیا.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 7/4/1390 به تأیید مقـام محترم ریاست جمهـوری رسیده‌است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19326
تاریخ تصویب :
1390/4/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :