جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرکسی مطالبه اضافه دریافتی حق گمرکی راازاداره گمرک داشته باشد چون اداره مزبوروجه موردمطالبه راازبابت عوارض گمرکی احتساب نموده و اصولاگرفتن عشوروعوارض گمرکی ناشی ازاعمال حاکمیت دولت شناخته شده و نظربه اینکه اختلاف حاصله راجع به وجودعوارض وعشورنیزدرهرصورت مربوط به همان اعمال حاکمیت دولت خواهدبودبنابراین رسیدگی درصلاحیت دیوان دادرسی دارائی خواهدبود.
حکم شماره 2469-4/11/16شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2469
تاریخ تصویب :
1316/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :