جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 4قانون دعاوی بین دولت وافرادشامل دعاوی ناشیه ازاجراءاز قبیل اعسارازحقوق اجرائی نبوده ومنصرف ازاین دعاوی است .
حکم شماره 1961-19/12/29شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1961
تاریخ تصویب :
1329/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :