×

قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو

قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو

قانون-اساسنامه-شرکت-بیمه-اتکائی-اکو قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو شماره25231مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ‌(1) قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره22371/508 8/4/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 270694/44708 مورخ 26/11/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/3/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو
ماده واحده ـ اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو مشتمل بر یک مقدمه و (29) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره1ـ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است.
تبصره2ـ در اجرای ماده (28) اساسنامه، رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی الزامی است.

اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو
بخش اول ـ تعاریف
ماده1ـ تعاریف
اصطلاحات زیر که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند، مگر این که متن به نحو دیگری مقرر یا مشخص کرده باشد:
الف) « مجمع عمومی» یعنی مجمع عمومی شرکت
ب) « هیأت» یعنی هیأت مدیره شرکت
پ) « رئیس» یعنی رئیس هیئت مدیره
ت) « شرکت» یعنی شرکت بیمه اتکائی اکو
ث) « مدیر» یعنی هر فردی که سمت مدیریت را در هیأت مدیره بر عهده دارد.
ج) « مدیرعامل» یعنی رئیس اجرائی شرکت
چ) « اکو» یعنی سازمان همکاریهای اقتصادی
ح) « کشورهای عضو اکو» یعنی هر کشوری که عضو اکو می‌باشد.
خ) « تجویز شده» یعنی تجویز شده به موجب قواعد و مقررات به موجب این اساسنامه
د) « منطقه» یعنی قلمرو کشورهای عضو اکو
ذ) « کشورهای عضو مؤسس شرکت» یعنی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه
ر) « نماینده» یعنی نماینده هر یک از سهامداران شرکت که عضو مجمع عمومی شرکت می‌باشد.
بخش دوم ـ مقررات عمومی
ماده2ـ نام، تشکیلات و وضعیت
1ـ شرکت، نهادی چند ملیتی است که مشترکاً با مشارکت یکسان سهامداران موضوع ماده (5) زیر تأسیس شده است و اختیار دارد مطابق مقررات این اساسنامه معاملات بیمه اتکائی انجام دهد.
2ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و اختیارات تام در انعقاد قراردادها، تصرف، نگهداری و فروش اموال است و دارای وضعیت حقوقی مستقل می‌باشد.
3ـ شرکت در تعاملات ناشی از اجرای وظایف عادی بیمه اتکائی خود و به طور کلی، تابع قوانین و مقررات مربوط بین‌المللی است که مجمع عمومی در مورد آنها تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ماده3ـ هدف
هدف شرکت، تکمیل خدمات بیمه اتکائی موجود، افزایش رشد ظرفیتهای پذیرش خطر و سهم نگهداری بیمه اتکائی و حمایت از توسعه اقتصادی در منطقه است.
ماده4ـ وظایف
شرکت به منظور تحقق اهداف خود وظایف زیر را انجام خواهد داد:
1ـ فعالیت به عنوان بیمه‌گر اتکائی حرفه‌ای بین‌المللی براساس شرایط بازار آزاد بدون هرگونه مداخله دولت و قبول بیمه اتکائی، بدون اتکائی اجباری، از بازارهای بیمه داخل و خارج از منطقه، و واگذاری مجدد مازاد سهم خالص نگهداری با اولویت دادن به بازارهای بیمه منطقه.
2ـ سرمایه‌گذاری بخش عمده وجوه شرکت در داخل منطقه، مشروط بر این که این سرمایه‌گذاریها با الزامات فنون سرمایه‌گذاری مناسب منطبق باشد.
3ـ شرکت، در کشورهای میزبان، در مورد دفاتر و شعب اصلی و تابعه خود از تسهیلات کنترل ارزی به منظور ایفاء موثر وظایف خود به عنوان بیمه‌گر اتکائی حرفه‌ای بین‌المللی و نیز ایفاء تعهدات خود در قبال سهامداران و یا کشورهای مربوط آنها به موجب این اساسنامه برخوردار خواهد بود. همچنین کشورهای میزبان آمادگی خواهند داشت هرگونه فشار مؤثر ناشی از عملیات شرکت بر منابع ارزی خود را نیز تحمل نمایند.
4ـ خدمت به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات بیمه و بیمه اتکائی و توسعه کارشناسی در زمینه بیمه و بیمه اتکائی و ارائه این اطلاعات به بازارهای ملی بیمه و بیمه اتکائی منطقه، به علاوه در صورت نیاز بازارهای بیمه و بیمه اتکائی منطقه، ارائه کمکهای فنی و ایفاء نقش فعالی در زمینه ارتقاء همکاریهای تجاری بین بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکائی در منطقه.
ماده5 ـ سهام سرمایه و سهامداران
1ـ سرمایه ثبت شده شرکت سی میلیون دلار ایالات متحده آمریکا می‌باشد که به سه هزار سهم هر یک به ارزش ده هزار دلار ایالات متحده آمریکا تقسیم و به دلار ایالت متحده آمریکا (یا هرگونه ارز معتبر مورد توافق دیگر) ثبت می‌شود. این سهام به شرح زیر تعهد می‌شوند:
(الف) 1.000 سهم توسط بیمه مرکزی ایران، در ایران
(ب) 1.000 سهم توسط شرکت بیمه اتکائی (با مسئولیت محدود) پاکستان، در پاکستان
(پ) 1.000 سهم توسط بانک زراعت ترکیه، در ترکیه
2ـ این سهام در داخل یک کشور عضو شرکت و بین کشورهای عضو شرکت، قابل انتقال به هر شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکائی یا مؤسسه مالی داخلی می‌باشد.
3ـ تصمیم برای انتقال سهام شرکت براساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از طریق اکثریت مشروط آراء اتخاذ می‌شود.
4ـ مجمع عمومی می‌تواند سرمایه ثبت شده شرکت را در هر زمان افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر این که سه کشور مؤسس همواره تعداد سهام یکسانی در اختیار داشته باشند و کل سهام آنان نیز اکثریت سهم شرکت را تشکیل دهد (حداقل پنجاه و یک درصد).
5 ـ هر یک از شرکتهای بیمه یا بیمه اتکائی یا مؤسسات مالی هر کشور عضو اکو می‌توانند سهامدار شرکت باشند.
6 ـ مسؤولیت هر سهامدار به میزان سهامی که دارد، محدود می‌گردد.
ماده6 ـ مقر و دفاتر ارتباطی
مقر شرکت (که از این پس به عنوان مقر نامیده می‌شود) در کراچی پاکستان خواهد بود. شرکت می‌تواند در ابتدا دفاتر ارتباطی در ایران و ترکیه و سپس در سایر کشورها براساس تصمیم هیأت مدیره دایر نماید.
بخش سوم ـ ساختار سازمانی
ماده7ـ مجمع عمومی
1ـ مجمع عمومی متشکل از یک نماینده منصوب از طرف هر سهامدار است که دارای یک حق رأی برای هر سهم می‌باشد. هر نماینده می‌تواند از طرف سهامداری که منصوب شده است رأی بدهد. هر سهامدار می‌تواند با آگاه نمودن رئیس به صورت کتبی حق رأی خود در هر یک از جلسات مجمع عمومی را به یکی دیگر از نمایندگان سهامداران تفویض نماید.
2ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت ظرف شش ماه پس از اتمام هر سال مالی جهت تصویب ترازنامه سالانه، حساب سود و زیان و گزارش حسابرسهای مستقل برای سال مربوط در مقر برگزار می‌شود.
3ـ اعلامیه برگزاری جلسه سالانه مجمع عمومی حداقل چهل و پنج روز قبل از تاریخ جلسه برای کلیه سهامداران از طریق دورنگار یا پست هوایی سفارشی یا پیک توسط شرکت ارسال می‌گردد. همچنین تصویر ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرسهای مستقل، پیوست اعلامیه می‌شود.
4ـ رئیس براساس تصمیم هیأت مدیره یا درخواست نمایندگان سهامدارانی که معرف حداقل یک دهم کل آراء هستند نسبت به برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام می‌نماید.
5 ـ اعلامیه برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده همراه با دستور کار موقت باید حداقل بیست و یک روز قبل از برگزاری جلسه مزبور برای تمامی سهامداران ارسال ‌شود.
6 ـ مجمع عمومی در هر جلسه خود یکی از سهامداران را به عنوان رئیس جلسه انتخاب می‌نماید.
7‌ـ حدنصاب تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی دو سوم از کل آراء دارای حق رأی شرکت خواهدبود. ارائه برگه نمایندگی از سهامدار به منزله حضور سهام‌دار خواهد بود.
8 ـ تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دو سوم اشخاص حاضر و رأی دهنده اتخاذ می‌گردد مگر در مواردی که به موجب مفاد ماده (9) این اساسنامه، اکثریت سه چهارم مقرر شده باشد.
ماده 8 ـ وظایف مجمع عمومی
مجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:
الف) تصویب گزارش سالانه هیأت مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان،
ب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوخته‌ها، انتقالات به اندوخته‌های مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیأت مدیره؛
پ) تصمیم‌گیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛
ت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛
ث) تصمیم‌گیری نسبت به اصلاح این اساسنامه
ج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حق‌الزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیأت مدیره؛
چ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه
ح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب می‌باشند؛
خ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛
د) تعیین خط مشی سرمایه‌گذاری وجوه شرکت؛
ذ) تعیین خط‌مشی قبولی اتکائی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمه‌های اتکائی شرکت
ماده9ـ اکثریت مشروط آراء
اتخاذ تصمیم در جلسات مربوط به موارد زیر مستلزم کسب حداقل سه‌چهارم کل آراء می‌باشد:
الف) اصلاح اساسنامه،
ب) تعلیق عملیات و انحلال شرکت،
پ) افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده،
ت) تفسیر اساسنامه،
ث) فسخ اساسنامه.
ماده10ـ هیأت مدیره
1ـ الف) هیأت مدیره متشکل از شش عضو خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی دولت پاکستان، از طریق شرکت بیمه اتکائی (با مسئولیت محدود) پاکستان، بیمه مرکزی ایران و بانک زراعت ترکیه، هر یک دو عضو منصوب می‌شوند. اعضاء هیأت مدیره باید از تشخص و صلاحیتها در سطح بالا در زمینه بیمه، بیمه اتکائی، اقتصاد، امور مالی، مدیریت، حقوق، بانکداری و تجارت با حداقل ده سال تجربه‌کاری برخوردار باشند.
ب) هیأت مدیره مسؤول عملیات شرکت و تأیید بودجه آن می‌باشد.
پ) هیأت مدیره در مقابل مجمع عمومی مسؤول می‌باشد.
ت) هیأت مدیره از بین مدیران خود یک نفر را به عنوان رئیس برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد وی نیز امکانپذیر می‌باشد.
2ـ هیأت مدیره در صورت لزوم و حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسات به طور معمول در مقر برگزار می‌شود اما تحت شرایط ویژه‌ای می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو اکو نیز تشکیل شود.
3ـ در جلسه هیأت مدیره، هر یک از مدیران که رئیس نیز یکی از آنها است، دارای یک حق رأی است. حضور چهار مدیر، حدنصاب برای تشکیل جلسه خواهد بود اما شرکت حداقل یک مدیر از هر کشور عضو برای تشکیل جلسه هیأت مدیره الزامی است. تصمیمها با حداقل چهار رأی مثبت مدیران اتخاذ می‌گردد.
4ـ دوره خدمت هر مدیر، چهار سال خواهد بود مشروط بر این که بعد از انقضاء این مدت تا زمان تعیین جانشین، در پست خود باقی بماند.
5 ـ هر مدیر می‌تواند مجدداً انتخاب شود.
6 ـ پست بلاتصدی موقت هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره، با انتخاب نامزدی از سوی سهامداری که قبلاً آن مدیر را معرفی نموده است تکمیل می‌شود که تا پایان دوره در این سمت باقی‌ می‌ماند. این انتصاب برای تصویب مجمع عمومی، به اجلاس بعدی آن ارائه می‌شود.
ماده11ـ رئیس
رئیس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
1ـ ریاست و اداره جلسات هیأت مدیره؛
2ـ ارائه گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی؛
3ـ مسؤولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیأت مدیره.
ماده12ـ حسابرسان مستقل
1ـ مجمع عمومی بنا به توصیه‌های هیأت مدیره، حسابرسان مستقل واجد شرایط از شرکتهای حسابرسی معتبر شناخته شده بین‌المللی، ثبت شده در منطقه اکو را تعیین خواهد نمود.
2ـ حسابرسان برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند که این مدت قابل تمدید است.
ماده13ـ مدیرعامل
1ـ مدیرعامل توسط هیأت مدیره منصوب می‌شود. مدیرعامل، فردی متشخص و دارای صلاحیت در زمینه امور بیمه و بیمه اتکائی با حداقل پانزده سال تجربه خواهد بود. دوره تصدی وی چهار سال است و حداکثر برای دو دوره متوالی می‌تواند انتخاب شود. مدیرعامل، عضو هیأت مدیره نمی‌باشد ولی در جلسات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت می‌نماید.
2ـ مدیرعامل، رئیس اجرائی و نماینده قانونی شرکت خواهد بود و آن را طبق تصمیمهای مجمع عمومی و هیأت مدیره اداره می‌نماید. وی مسؤول اداره امور شرکت از جمله انتخاب و اداره کارکنان شرکت طبق قواعد و مقرراتی خواهد بود که توسط شرکت تجویز و توسط مجمع عمومی تصویب خواهد شد. مدیرعامل سه معاون از هر یک از سه سهامدار مؤسس شرکت خواهد داشت که از سوی هیأت مدیره و بنا به پیشنهاد مدیرعامل برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها امکانپذیر است.
3ـ معاونان مدیرعامل باید برای انجام وظایف خود واجد شرایط مقرر در قواعد و مقررات باشند. معاونان می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.
ماده14ـ کارکنان شرکت
1ـ شرکت می‌تواند مأموران و کارمندانی را جهت اجرای وظایف به طور تمام‌وقت، طبق نظر شرکت در مواقع لازم استخدام نماید. اولویت استخدام با اتباع کشورهای منطقه اکو خواهد بود. نحوه استخدام و شرایط خدمت، هر از چند گاهی توسط هیأت مدیره تعیین می‌‌شود. شرکت می‌تواند با انعقاد قرارداد، مشاوران نیمه‌وقت را از داخل منطقه برای امور حقوقی، فنی و مالی استخدام نماید. این کارکنان و مشاوران باید از صلاحیت فنی و کارایی بالایی برخوردار باشند.
2ـ مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مشاوران، مأموران یا کارمندان در اجرای وظایف خود به موجب این اساسنامه از هیچ دولت، شخص یا مقامی به غیر از مجمع عمومی، هیأت مدیره و یا مدیرعامل دستور نخواهند گرفت یا در پی دریافت آن نخواهند بود.
بخش چهارم ـ عملیات
ماده15ـ قبولی‌ها
شرکت می‌تواند قراردادهای بیمه اتکائی و بیمه‌های اتکائی اختیاری را از هر مؤسسه بیمه و بیمه اتکائی واقع در هر جای جهان قبول نماید.
ماده16ـ بیمه‌های اتکائی مجدد
1ـ شرکت باید تمامی قبولی‌های اتکائی خود را براساس تصمیمات محتاطانه و در حدودی که ظرفیتهای مالی و فنی آن اجازه می‌دهد، نگهداری نماید.
2ـ شرکت باید در انجام بیمه‌های اتکائی مجدد خود، به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکائی فعال در منطقه اولویت دهد.
3ـ آنچه از بیمه‌های اتکائی مجدد شرکت باقی می‌ماند به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکائی خارج از منطقه تا حد امکان براساس عمل متقابل پیشنهاد خواهد شد.
4ـ هیأت‌مدیره دستورالعمل سهم نگهداری و بیمه‌های اتکائی مجدد شرکت را با توجه به اولویتهای موضوع این ماده تصویب می‌نماید.
ماده17ـ امور مالی
1ـ شروع سال مالی شرکت اول ماه ژانویه (11 دی ماه) و خاتمه آن 31 ماه دسامبر (10 دی ماه) همان سال می‌باشد.
2ـ در پایان هر سال مالی، هیأت‌مدیره، داراییهای شرکت را براساس ارزش دفتری یا ارزش بازار هر کدام که کمتر باشد ارزیابی می‌نماید. هیأت‌مدیره از جمله، شرایطی را برای حق بیمه‌های منقضی نشده و ذخایر خسارت معوق و سایر تعهدات شرکت، مطالبات سوخت شده و دیگر تعهدات احتمالی و استهلاک داراییهای ثابت، مقرر می‌نماید.
3ـ شرکت می‌تواند حسابهای سپرده را ترجیحاً نزد بانک توسعه و تجارت اکو یا هر بانکی در داخل یا خارج از منطقه اکو که برای انجام بهینه تجارت شرکت لازم و مقتضی بداند، افتتاح نماید و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
4ـ هیچ‌گونه سود سهام در دو سال مالی آغاز فعالیت شرکت پرداخت نخواهد شد. عواید حاصل در طول این مدت باید به حساب اندوخته‌های احتیاطی انتقال یابد.
5 ـ حداقل یک‌دهم سود خالص سالیانه برای سالهای مالی آتی تا زمانی که اندوخته‌های احتیاطی با سرمایه ثبت شده شرکت برابر گردد به این حساب انتقال می‌یابد. مجمع عمومی می‌تواند در مورد ادامه انتقال سود به حساب اندوخته احتیاطی و بیش از میزان مقرر فوق، تصمیم‌گیری نماید.
6 ـ علاوه بر اندوخته‌های احتیاطی، مجمع عمومی قبل از ارائه هرگونه پیشنهادی در زمینه تقسیم سود سهام، بخشی از سودهای سالانه را در صورت لزوم برای جبران تعهدات احتمالی تخصیص خواهد داد.
7ـ سود سالانه سهام براساس رویه‌ای که توسط مجمع عمومی تجویز می‌شود به‌سهامداران پرداخت خواهد شد.
8 ـ حسابهای شرکت به دلار ایالات متحده (یا هر ارز معتبر دیگری) نگهداری خواهند شد.
ماده18ـ کناره‌گیری اعضاء
1ـ هر یک از سهامداران می‌توانند در هر زمانی پس از پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه با ارسال اطلاعیه کتبی به شرکت، حداقل پنج ماه پیش از پایان آن سال، از عضویت در این اساسنامه و بدین‌وسیله از شرکت کناره‌گیری نماید.
2ـ سهامداری که از شرکت کناره‌گیری کرده است می‌تواند مجدداً طبق مفاد این اساسنامه به عنوان سهامدار جدید پذیرفته شود.
3ـ سهامداری که از شرکت کناره‌گیری کرده است تا زمان تسویه کلیه تعهدات مربوط به قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ کناره‌گیری، نسبت به تعهدات مستقیم و مسؤولیتهای احتمالی خود در قبال شرکت متعهد باقی خواهد ماند. مجمع عمومی می‌تواند با سهامدار پیشین مزبور، موافقتنامه جایگزین منعقد نماید.
ماده19ـ بازخرید سهام
اگر شرکت، سهام عضوی را که به موجب ماده (18) این اساسنامه از عضویت کناره‌گیری کرده است، بازخرید نماید، این امر با شرایط زیر صورت خواهد گرفت:
الف) بهای بازخرید سهام معادل ارزش ویژه سهام با تأیید حسابرس مستقل شرکت در تاریخ کناره‌گیری عضو خواهد بود.
ب) عواید این سهام، باید توسط شرکت در یک حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود. سود حاصل از آن متعلق به عضو سابق بوده و همزمان با آخرین پرداخت بابت بازخرید سهام تأدیه خواهد شد.
پ) مبلغ لازم‌التأدیه به موجب بند (الف) تا زمانی که عضو سابق در قبال شرکت به‌هر صورتی متعهد باشد، نزد شرکت نگهداری می‌شود و چنین مبالغی می‌تواند، به‌اختیار شرکت برای ایفاء تعهدات مزبور در صورت ایجادشدن، استفاده شود.
ت) در مواقعی که مبلغ لازم‌التأدیه به موجب بند (الف) از کل تعهدات عضو سابق بیشتر باشد، پرداخت می‌تواند به صورت هر چند وقت یک بار صورت پذیرد و تا زمانی که کل بهای بازخرید تسویه گردد، ادامه می‌یابد.
ماده20ـ انحلال شرکت
چنانچه شرکت نیمی از سرمایه ثبت شده خود را از دست بدهد، مجمع عمومی باید جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد و قطعنامه‌ای را در خصوص تعلیق و یا خاتمه عملیات شرکت تصویب نماید. صرفنظر از مفاد این ماده، مجمع عمومی با اکثریت مشروط آراء می‌تواند راه حل مقتضی دیگری را اتخاذ نماید.
بخش پنجم ـ تفسیر، داوری و روابط خارجی
ماده21ـ تفسیر و داوری
1ـ هرگونه اختلاف نظر ناشی از این اساسنامه یا در ارتباط با آن یا تفسیر آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارجاع خواهد شد. تصمیم مزبور با رأی حداقل سه‌چهارم کل آراء مجمع، اتخاذ خواهد شد و نهائی خواهد بود.
2ـ هرگونه اختلاف بین سهامداران و یا بین سهامداران و شرکت در خصوص مندرجات و اجرای مفاد این اساسنامه، به داوری ارجاع خواهد شد. هر طرف، یک داور را منصوب می‌نماید و داور سوم توسط دو داور منتصب انتخاب می‌شود. طرفی که خواهان داوری می‌باشد، طی یادداشتی کتبی تمایل خود، موضوعات مورد اختلاف و نام و نشانی داور خویش را به طرف دیگر ارسال می‌نماید.
3ـ ظرف چهار هفته پس از دریافت یادداشت مذکور، طرف دیگر پاسخ کتبی خویش را ضمن انتصاب داور خود ارائه می‌نماید. در صورت عدم پاسخگویی، به درخواست کتبی طرف خواهان داوری، دبیرخانه اکو ظرف چهار هفته، داوری را از طرف وی انتخاب می‌نماید. چنانچه دو داور، موفق به انتخاب داور سوم ظرف دو هفته نگردند در آن صورت دبیرخانه اکو ظرف چهار هفته بعد از دریافت درخواست کتبی طرف خواهان داوری، داور مذکور را انتخاب می‌نماید. بلافاصله بعد از تعیین داور سوم، داوران جهت تعیین آیین داوری تشکیل جلسه خواهند داد. داوران در مورد موضوع هزینه داوری حکم مقتضی صادر می‌نمایند.
4ـ محل داوری در دبیرخانه اکو می‌باشد. تمام مکاتبات ذکرشده در بند (2) فوق‌الذکر با پست سفارشی، دورنگار و پیک ارسال می‌گردند.
ماده22ـ روابط خارجی
شرکت، به منظور ایفاء مسئوولیتها و گسترش فعالیتهای خود نسبت به برقراری روابط همکاری با سایر مؤسسات و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط از جمله مؤسسات منطقه‌ای و نمایندگیهای تخصصی اکو اقدام می‌نماید.
بخش ششم ـ مقررات نهائی
ماده23 ـ مصونیتها و مزایا
1ـ هر کشور عضو با مکاتبات و اسناد رسمی شرکت رفتاری را خواهد داشت که از رفتار، آن عضو با دیگر سازمانهای بین‌المللی، نامساعدتر نباشد.
2ـ اموال و داراییهای شرکت که در کشورهای عضو اکو قرار دارند از تمامی اشکال ضبط، ملی‌کردن یا هر نوع دیگر مداخله توسط دولت، مصون می‌باشد.
3ـ تمامی اعضاء مجمع عمومی، هیأت‌مدیره، مدیرعامل، معاونان، کارکنان و مشاوران شرکت چنانچه از اتباع و شهروندان محلی نباشند، در داخل کشورهای عضو اکو از همان مصونیتها و امتیازاتی نظیر تسهیلات مسافرتی، تبدیل ارز و معافیت از محدودیتهای مهاجرت و الزامات مربوط به ثبت نام خارجیان برخوردار می‌باشند که مقامات اجرائی و کارکنان دبیرخانه اکو از آنها برخوردار هستند.
ماده24ـ تصویب یا پذیرش
این اساسنامه منوط به تصویب یا پذیرش مراجع مربوط کشورهای عضو خواهد بود. اسناد تصویب یا پذیرش نزد دبیرخانه اکو سپرده خواهد شد و دبیرخانه، سایر امضاءکنندگان را از سپردن هر سند و تاریخ آن به طور مقتضی آگاه خواهد ساخت.
ماده25ـ امین اسناد
اصل این اساسنامه در یک نسخه به زبان انگلیسی به دبیرخانه اکو سپرده می‌شود و دبیرخانه نسخه‌های تأیید شده آن را برای کلیه سهامداران ارسال خواهد نمود.
ماده26ـ لازم‌الاجراء شدن
پس از سپردن اسناد تصویب یا پذیرش به دبیرخانه و پرداخت کامل سرمایه‌های تعهدشده از سوی سه عضو مؤسس شرکت، به شرح بند زیر، اساسنامه لازم‌الاجراء خواهد شد. دبیرخانه اکو تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه (تاریخ تأسیس) را به اعضاء اعلام خواهد نمود.
اعضاء مؤسس باید سرمایه تعهد شده خود را ظرف شصت روز بعد از سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش به طور کامل پرداخت نمایند.
ماده27ـ شروع عملیات
به‌ محض لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار مؤسس، نماینده‌ای را به ‌مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیأت مدیره برای مقاصد زیر، منصوب می‌نماید:
الف) انتخاب رئیس هیأت‌مدیره
ب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی
ماده28ـ اصلاحات و بازنگری اساسنامه
1ـ هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه می‌تواند از سوی هر سهامدار یا هیأت‌ مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد.
2ـ بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده29ـ فسخ اساسنامه
1ـ مجمع عمومی می‌تواند با اکثریت مشروط آراء، فسخ این اساسنامه را به اعضاء پیشنهاد بدهد. مجمع عمومی تاریخی را مشخص خواهد نمود که طی آن هر کشور عضو، پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد فسخ اساسنامه را به دبیرخانه اکو اعلام نماید. چنانچه این پیشنهاد توسط سه‌چهارم کشورهای عضو مورد پذیرش قرارگیرد نافذ خواهد شد و مجمع عمومی ظرف مدتی حداکثر سی روز پس از وصول آخرین اطلاعیه پذیرش به دبیرخانه اکو، به منظور انجام اقدامات لازم جهت انحلال شرکت تشکیل جلسه خواهد داد.
2ـ در طول زمان تصفیه، شرکت و مجمع عمومی برای انجام اهداف زیر به فعالیت خود ادامه خواهند داد:
الف) حفظ و نگهداری داراییهای خود و انجام تعهدات خویش به عنوان اولویت، ابتداء در قبال بستانکارانی که به استناد قرارداد بیمه اتکائی طلبکار می‌باشند و پس از آن سایر طلبکاران
ب) متعاقباً تقسیم داراییهای باقیمانده بین سهامداران به نسبت حق‌السهم هر یک از آنها از مجموع سرمایه مشروط بر آن که سهامداران مذکور کلیه تعهدات خود در قبال شرکت را تصفیه نموده باشند.
این اساسنامه در اسلام‌آباد (پاکستان) در تاریخ 10 فوریه 2010 میلادی (برابر با 21/11/1388 هجری شمسی) در یک نسخه واحد به زبان انگلیسی تهیه شده است.
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل بیست‌ونه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهام خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19330

تاریخ تصویب : 1390/3/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بیمه مركزی ایران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.