جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
صلحنامه مندرح درماده 47قانون ثبت اسنادظاهردرصلحی است که مبنی برمعامله ونقل وانتقال باشدوشامل مصالحه ای که دراثردعوی ومبنی برختم و فصل دعوی صورت گرفته نمی باشدمخصوصااگربوسیله تراضی به عقیده مصدقین منتخبه بوده ومصدقین عقیده خودشان رابرحسب اختیاری که داشته انداظهار کرده باشندچنانکه ماده 19قانون حکمیت نیزمناطامویداین معنی است که داورهائی که اختیارصلح داشته باشندمی تواننددعوی رابه صلح خاتمه دهندو دلیلی برلزوم قیدچنین صلحنامه ای دردفتررسمی نیست .
حکم شماره 592-30/2/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
591
تاریخ تصویب :
1319/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :