جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرطرفین دعوی قضیه رابه داوری ارجاع کنندولی پس ازصدوررای داوران خودطرفین موضوع راصلحاخاتمه دهنددادگاه نمی تواند(به استدلال اینکه تحقق امضای صلحنامه درخارج مناط اعتبارآن نیست زیراامضاکنندگان درنزددادگاه به اجرای مفادآن رضایت نداده اندوگفته اندبرخلاف میل ورضای آنهاتنظیم گردیده )صلح داوران رامعتبرشناسدزیرابعدازاقراراطراف امر به امضای سندی که مبنی است برالغای صلح هیئت داوران دادگاه بایستی اثر اقرارمزبورراازاین حیث منظورنموده باشد.
حکم شماره 1917-31/6/21شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1917
تاریخ تصویب :
1321/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :