جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

اصلاحیه ماده 62 آیین‌نامه‌ اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم شماره 10106/200مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور


پیرو نامه شماره 6978/200/ص مورخ 24/3/1390 به پیوست یک نسخه از اصلاحیه عبارتی ماده 62 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، که در تاریخ 22/4/1390 به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌دارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ـ علی عسگری
عبارت « ... 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» مندرج در ماده 62 ـ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 « قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مصوب 23/3/1390 حذف و عبارت « 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی» جایگزین آن می‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
سیدشمس‌الدین حسینی

وزیر دادگستری - سیدمرتضی بختیارینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19338
تاریخ تصویب :
1390/4/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت دادگستری
موضوع :