جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 758قانون مدنی صلح درتمام معاملات هرچندنتیجه معامله ای راکه بجای آن واقع شده می دهدلیکن شرایط واحکام خاصه آن معامله راندارد.
حکم شماره 386/11-30/11/20شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11386
تاریخ تصویب :
1320/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :