جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


حکم شماره : 985-30/4/17

رای شعبه 3 دیوان عالی کشور
از ماده 218 قانون مدنی قصد فرارازدین مسلم مقصوداست و فراراز دین وقتی محقق می شودکه مدیون به سبب معامله ازطرق دیگر قادر به ادای دین نباشد ودارائی او منحصربه موردمعامله تشخیص گردد بنابراین دادگاه نمی تواند بصرف عنوان (قصدفرارازدین ) معامله را نافذ ندانسته و به علم اجمالی در باب وجود دین قانع شود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی ) - ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
985
تاریخ تصویب :
1317/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :