جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

رأی شماره192ـ 193 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه شماره هـ/89/91تاریخ دادنامه: 3/5/1390 شماره دادنامه: 192ـ193 کلاسه پرونده: 89/91ـ132
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی مرادی و اسماعیل شریف نژاد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎های دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم
گردش کار: با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی، آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه‎های دوازدهم و پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور با استناد به آراء وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 حکم به رد شکایت صادر کرده‎اند، لیکن شعب سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با وارد دانستن شکایت، به سود شکات رأی صادر کرده‎اند، لذا صدور رأی وحدت رویه از سوی شاکی درخواست شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/87/1245 با موضوع دادخواست آقای علی مرادی‌کلارده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1977 مورخ 30/11/1387 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:[نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« نظر به این که شرکت داروسازی سبحان دولتی نیست و شکایت به طرفیت شرکتی که دولتی نباشد قابلیت استماع در این مراجع را ندارد فلذا قرار رد شکایت صادر می‎شود و اما شکایت به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی، با عنایت به این که در تصویب‎نامه مورد استناد شاکی آمده است. کلیه
مستمریهای بازنشستگی و ازکارافتادگی که تا پایان سال 1383 برقرار شده است، به میزان شانزده درصد مستمری اسفند ماه 1383 افزوده می‎شود و شاکی در تاریخ 1/1/1384 حکم بازنشـستگی خود را دریافت داشته است و مشمول تصـویب‎نامه صـادر شـده نمی‎شود. علی‌هذا با توجه به مراتب یاد شده و رأی شماره 810 مورخ 14/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی‎شود و به رد آن حکم صادر میشود.»
ب) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1106 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل شریف‌نژاد به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 672 مورخ 11/5/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« شاکی با توجه به زمان ترک کار خود در تاریخ 22/12/1383 نسبت به تاریخ بازنشسـتگی و افزایش مستمری خویش اعتراض کرده است. اداره کل طرف شکایت در لایحه‎یی به شماره 31593/ق/40 مورخ 18/12/1387 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به واسطه اشتغال در شرکت سبحان دارو بیمه شده که با احراز شرایط مقرر در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و به درخواست کارفرما از تاریخ 1/1/1384 با لحاظ 5 سال سابقه ارفاقی بازنشسته شده و از سازمان مستمری دریافت می‎دارد و شاکی تا پایان اسفند 1383 با توجه به لیستهای ارسالی کارفرما شاغل بود‎ه است و از تاریخ 1/1/1384 بازنشسته شده و حقوق شاکی در سال 1385 با توجه به مصوبه هیأت وزیران (25/4/1385) در سال 1385 افزایش یافته و به موجب مصوبه 28/1/1384 هیأت وزیران به صراحت بند 1 آن از تاریخ 1/1/1384 کلیه مستمریهای بازنشستگی.... که تا پایان سال 1383 برقرارشده مشمول افزایش می‎باشد و سازمان مجاز به افزایش مستمری برقراری در سال 1384 در همان سال نبوده است و کارفرمای مربوط تا پایان تاریخ 30/12/1383 برای نامبرده صورت کارکرد تنظیم و همراه حق بیمه متعلقه به سازمان ارائه کرده است. بنا به مراتب با توجه به مدارک ابرازی و نظر به این که کارفرمای شاکی تا پایان 30/12/1383 برای وی صورت کارکرد تنظیم و حق بیمه او را پرداخت‌کرده‌است اقدام طرف شکایت مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن اقدامات خوانده ‎ارائه نکرده است بنابراین دعوای وی را وارد نمی‎داند و به رد آن حکم می‎شود. در خصوص شکایت خوانده ردیف دوم نظر به این که شرکت نامبرده از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر می‎شود.»
ج) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1330 با موضوع دادخواست آقای گداعلی حسنی‌کشلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 30/3/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« اداره کل طرف شکایت در لایحه‎یی به شماره 27105 مورخ 15/11/1387 اجمالاً اعلام داشته است شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمه‌شده سازمان بوده است که با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و... در تاریخ 1/4/1384 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 1383 دریافت داشته و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما تاریخ ترک کار وی را به استناد نامه 2839/10/101 مورخ 18/12/1383 از تاریخ 22/12/1383 اعلام داشته و از آن تاریخ می‎بایست مستمری بازنشستگی برقرار می‎شد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارائه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنا به مراتب یادشده با توجه به این که پرداخت حق و حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه کار وی شود هر چند در پرونده مانحن فیه کارفرما طی نامه 25/9/1387 به این شعبه اعلام داشته است که ترک کار شاکی 22/12/1383 بوده است و تامین اجتماعی توجهی به نامه شرکت نکرده و ضمن تضییع حقوق (شاکی) تاریخ بازنشستگی را 1/1/1384 منظور کرده است. بنابراین این شعبه دیوان دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکی‎عنه تاریخ ترک کار واقعی [22/12/1383] ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رأی به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر می‎شود در خصوص دعوای طرح‌شده به طرفیت شرکت سبحان چون شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎شود.»
د) شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 16/86/1619 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم نصیری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و به خواسته اعتراض به تاریخ صدور حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1887 مورخ 31/6/1387 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‎عنه و با عنایت به این که خواهان به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده13 مصوب 26/5/1382 به موجب حکم شماره6405/م مورخ24/2/1384 از تاریخ 1/1/1384 بازنشسته شده است و مستنداً به نامه شماره2948/10/101 مورخ 27/12/1383 شرکت سبحان دارو که قطع همکاری خواهان را 27/12/1383 اعلام داشته است. دعوای طرح شده را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته خواهان مبنی بر اصلاح تاریخ حکم بازنشستگی از تاریخ 1/1/1384 به 27/12/1383 صادر و اعلام می‎شود.
و) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1331 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم علیزاده‌کشلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 استان گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 518 مورخ1/4/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« اداره کل طرف شکایت در لایحه‎یی به شماره 27193 مورخ 16/11/1387 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمه شده است و با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از تاریخ 1/1/1384 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 1383 دریافت داشته است و حق بیمه متعلقه نیز پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما ترک کار وی را با استناد به نامه شماره 2942/10/101 مورخ 26/12/1383 از تاریخ 26/12/1383 اعلام کرده است و از آن تاریخ می‎بایست مستمری بازنشستگی برقرار می‎شد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارائه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنابه مراتب یادشده و با توجه به این که پرداخت حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه وی شود هر چند در پرونده مانحن‌فیه کارفرما طی نامه شماره 25/9/1387 به این شعبه اعلام کرده است که تاریخ ترک کار شاکی 25/12/1383 بوده است و اعمال شرایط بازنشستگی یا افزایش حقوق بازنشستگی از وظایف تامین اجتماعی است و با توجه به این که ترک کار نامبرده که رسماً 26/12/1383 اعلام شده است و سازمان توجهی به نامه شرکت نکرده است و ضمن تضییع حقوق شاکی تاریخ بازنشستگی را 1/1/1384 منظور داشته است بنابراین دیوان دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکی‎عنه تاریخ ترک کار واقعی 26/12/1383 را ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رأی به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎دارد و در خصوص دعوای مطرح‌شده به طرفیت شرکت سبحان نظر به این که شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شماره‎های 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می‎باشد و مآلاً آرای شعب 12 و 15 دیوان به شماره دادنامه‎های 1977 مورخ 30/11/1387 و 672 مورخ 11/5/1388 مبنی بر رد شکایت، مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19356
تاریخ تصویب :
1390/5/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :

موضوع :