جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رأی شماره194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه شماره هـ/90/315تاریخ دادنامه: 3/5/1390 شماره دادنامه: 194 کلاسه پرونده: 90/315
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ صالحی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎های پانزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری
گردش کار: با توجه به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال1384 به اواخر سال1383 آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور با استناد به آراء وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 و شماره 425 مورخ 17/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است، لیکن شعبه‎های پانزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با وارد دانستن شکایت به سود شـکات حکم صادر کرده‎اند، صدور رأی وحدت رویه از سوی شـاکی درخواست شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/88/284 با موضوع دادخواست آقای هوشنگ صالحی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی از 14/1/1384 به 27/12/1383 به موجب دادنامه شماره 1743 مورخ 30/9/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« با توجه به این که اولاً: شرکت پلی اکریل (کارفرما) برابر نامه شماره 1ـ13ـ600 مورخه 27/12/1383 که در تاریخ 14/1/1384 به دفتر شعبه تأمین اجتماعی واصل شده است بازنشستگی شاکی را تقاضا کرده است ثانیاً: کارفرما حق بیمه شاکی را تا تاریخ 13/1/1384 پرداخت کرده است و برابر نامه شماره 50/364/600 مورخه 19/2/1384 تاریخ ترک کار شاکی را 14 /1/1384 اعلام داشته است و این امر مبین اشتغال به کار شاکی است ثالثاً: شرکت پلی اکریل 50% مابه‎التفاوت موضوع بخشنامه شماره 3 قانون نوسازی صنایع را در تاریخ 8/1/1384 به حساب سازمان واریز کرده است، بنابراین با عنایت به مراتب یادشده و مستنداً به آرای وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 و شماره 425 مورخ17/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام سازمان به اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از ابتدای سال 1384 فاقد وجاهت قانونی است. لهذا در وضعیت موجود شکایت شاکی وارد نیست و قرار رد آن صادر می‎شود.»
ب) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/85/1209 با موضوع دادخواست آقای اصـغر یزدخواستی به طرفیت اداره کل تأمیـن اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی از 14/1/1384 به 27/12/1383 به موجب دادنامه شماره 1326 مورخ 26/8/1386 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« بر طبق نامه شماره 1967/600 مدیر منابع انسانی شرکت پلی اکریل ایران اعلام شده است که کلیه همکاران مشمول از تاریخ 28/12/1383 با شرکت ترک رابطه کرده‎اند و کارت ورود آنها از ساعت 24 روز 28/12/1383 از سیستم حضور و غیاب حذف شده است. بر این مبنا نامبرده از همین تاریخ کار را ترک کرده است و لیست حق بیمه کارفرما تا 4/1/1384 برای نامبرده با توجه به عدم اشتغال وی موجه نبوده است با عنایت به این که ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی، تاریخ ترک کار از سوی کارگر است. بنابراین اساس و با توجه به ترک کار در تاریخ 27/12/1383 اقدام مشتکی‎عنه نسبت به پذیرش حق بیمه وی بعد از این تاریخ و برقراری مستمری وی از سال 1384 وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از 14/1/1384 به 27/12/1383 صادر و اعلام می‎شود.»
شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 18/85/1443 با موضوع دادخواست آقای حسین ایزدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان و به خواسـته اصلاح تاریخ برقراری مستـمری بازنشستگی از تاریخ 14/1/1384 به 27/12/1383 و ترمیم مستمری از ابتدای 1384 به موجب دادنامه شماره 2535 مورخ 25/9/1386 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« نظر به این که مدیرمنابع انسانی شرکت پلی اکریل ایران (محل اشتغال شاکی) طی نامه شماره 1967/600 مورخ 26/12/1383 و در اجرای ماده 10 قانون بازسازی نوسازی صنایع (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور) اعلام داشته است که کلیه کارکنان مشمول جهت دریافت فرم تسویه حساب از تاریخ 26/12/1383 مراجعه و از تاریخ 28/12/1383 با شرکت ترک رابطه خواهند کرد و کارت ورود آنها از ساعت 24 روز 28/12/1383 از سیستم حضور و غیاب حذف می‎شود و با عنایت به اینکه شورای اسلامی کار شرکت مذکور طی نامه مورخ 7/2/1384 اعلام کرده است که شرکت یادشده طی اقدامی هماهنگ با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 27/12/1383 کارت حقوقی و دستمزد کارکنان مذکور را از سیستم حذف و رسماً اعلام کرده است که افراد مذکور از تاریخ 27/12/1383 بازنشسته محسوب می‎شوند و از این پس جزو مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی خواهند بود و شاکی نیز از تاریخ یادشده ترک کار کرده و پرداخت حق بیمه کارفرما با تاخیر 4/1/1384 با توجه به عدم اشتغال مشارالیه فاقد توجیه است و با التفات به صورت جلسات و آراء مورخ 28/9/1384 هیأت تشخیص و مورخ 15/11/1384 هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان که زمان ترک کار شاکی و سایر کارکنان مشمول شرکت موصوف را 27/12/1383 اعلام کرده‎اند و با تذکر این مطلب که ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر است فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از 14/1/1384 به 27/12/1383 و ترمیم مستمری آن از اول سال 1384 حکم صادر و اعلام می‎دارد.»
د) شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 18/85/1364 با موضـوع دادخواست آقای حسین مباشریان به طرفـیت اداره کل تأمـین اجتمـاعی استان اصفهان و به خواسته اصلاح برقراری مستمری بازنشستگی از تاریخ 14/1/1384 به 24/12/1383 و ترمیم مستمری از ابتدای سال 1384، به موجب دادنامه شماره 2338 مـورخ 30/8/1386 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]
« نظر به این که مدیر منابع انسانی شرکت پلی اکریل ایران (محل اشتغال شاکی) در نامه شماره 1967/600 مورخ 26/12/1383 و در اجرای ماده 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور) اعلام داشته است که کلیه کارکنان مشمول جهت دریافت فرم تسویه حساب از تاریخ 26/12/1383 مراجعه و از تاریخ 28/12/1383 با شرکت ترک رابطه خواهند کرد وکارت ورود آنها از ساعت 24 روز 28/12/1383 از سیستم حضور و غیاب حذف می‎شود و با عنایت به این که شورای اسلامی کار شرکت مذکور در نامه مورخ 7/2/1384 اعلام کرده است که شرکت یاد شده در اقدامی هماهنگ با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 27/12/1383 کارت حقوقی و دستمزد کارکنان مذکور را از سیستم حذف و رسماً اعلام داشته است که افراد مذکور از تاریخ 27/12/1383 بازنشسته محسوب و از این پس جزو مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت و شاکی نیز از تاریخ یادشده ترک کار کرده است و پرداخت حق بیمه کارفرما با تاخیر تا 4/1/1384 با توجه به عدم اشتغال مشارالیه فاقد توجیه است و با التفات به صورت جلسات و آراء مورخ 28/9/1384 هیأت تشخیص و مورخ 15/11/1384 هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان که زمان ترک کار شاکی و سایر کارکنان مشمول ترک شرکت موصوف را 27/12/1383 اعلام کرده‎اند و با تذکر این مطلب که ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر است فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از 14/1/1384 به 27/12/1383 و ترمیم مستمری آن از اول سال 1384 حکم صادر و اعلام می‎دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شماره‎های 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می‎باشد و مآلاً رأی شعبه پانزدهم دیوان به شماره دادنامه 1743 مورخ 30/9/1388 مبنی بر رد شکایت مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19356
تاریخ تصویب :
1390/5/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :