جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (68) قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره108586/ت47057هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 21ـ1ـ8567 مورخ 15/4/1390 سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (68) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (68) قانون بودجه سال 1390
کل کشور


ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
ب ـ هیئت: هیئت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب1380ـ
ج ـ اشخـاص حقوقی غیردولتی: اشخاص حقوقی غیردولتی ایرانی یا خارجی فـعال در ارزیابـی و جذب سرمایه خـارجی مورد تـایید هـیئت اعم از بازاریـاب یا شریک داخلی
د ـ سرمایه‌گذاری خارجی: بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری از سازمان
ماده2ـ سازمان مجاز اسـت جایزه جذب سرمایه خارجی تا سقف اعتبار مصوب را به میزان شش در هزار سرمایه خارجی واردشده به اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت نماید. این میزان برای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته تا ده در هزار سرمایه خارجی جذب‌شده تعیین می‌گردد.
تبصره ـ در صورتی که اشخاص حقوقی غیردولتی متعدد برای یک موضوع واحد در امر جذب سرمایه خارجی به صورت مشترک، مشارکت داشته باشند، سازمان مجاز است متناسب با میزان فعالیت هر یک از آنها در جذب سرمایه خارجی، جایزه جذب سرمایه را بین آنها توزیع نماید.
ماده3ـ اعتبار موضوع این آیین‌نامه هر سه ماه یک بار متناسب با عملکرد سازمان اختصاص خواهد یافت.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19362
تاریخ تصویب :
1390/5/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :