جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 11/5/1390 موضوع: تغییرنظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه شماره30589/120
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 11/5/1390 درخصوص تغییرنظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید
مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش
تاریخ 11/5/1390
موضوع: تغییرنظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه
ماده واحده :
در راستای اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش و به منظور هماهنگی و یکپارچگی بین نظام آموزشی دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی موجود و امکان تجمیع آنها در یک واحد آموزشی و پرورشی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد:
نظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه (مندرج در آیین‌نامه آموزشی این دوره مصوب جلسه 666 تاریخ 3/8/1380 شورای عالی آموزش و پرورش) از سال تحصیلی 1391 ـ 1390 و تا زمان استقرار ساختار جدید نظام آموزش و پرورش از نظام نیمسالی ـ واحدی به نظام سالی ـ واحدی تبدیل شود.
وزارت آموزش و پرورش موظف است متناسب با این مصوبه، پیشنهادهای اصلاحی آیین‌نامه آموزشی دوره مذکور را با تأکید بر موارد زیر حداکثر تا 15 شهریور سال جاری تهیه و به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید.
1ـ اصلاح نوبت‌های امتحانی دوره پیش‌دانشگاهی همانند پایه سوم دوره متوسطه روزانه.
2ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ضرایب نمرات امتحانی دانش‌آموزان بر مبنای آیین‌نامه دوره متوسطه.
3ـ تنظیم و متناسب‌سازی برنامه درسی دوره پیش‌دانشگاهی با نظام سالی واحدی.
این اصلاحات به پیشنهاد معاونت آموزش متوسطه و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و با هماهنگی مراجع ذیربط حسب مورد پس از بررسی و تأیید در کمیسیون‌های اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی و برنامه‌های درسی و تربیتی به عنوان مصوبه شورای عالی تلقی می‌شود.
موضوع: تغییرنظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه در هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 11/5/1390 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی
تغییر نظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه مورد تأیید است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19363
تاریخ تصویب :
1390/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :