جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

رأی شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌ای شماره هـ/88/1032

در صنایع بالای 25 نفر شاغل
تاریخ دادنامه: 17/5/1390 شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 88/1032
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هادی هاشمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه شماره 32398 مورخ 4/2/1386 مصّوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی مدعی است به موجب مواد 93 و 106 قانون کار، دستورالعمل و آیین‎نامه‎ مربوط به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. نظر به این که آیین‎نامه مربوطه در 7 ماده و 10 تبصره در تاریخ 11/4/1374 توسط وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و متعاقباً به تصویب مرجع ذی‎صلاح رسیده است، اقدام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تدوین آیین‎نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی حرفه‎ای توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه‎ای در صنایع بالای 25 نفر شاغل، خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ابطال آن را خواستار شده است.
علی‎رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکی‎عنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه دفاعیه‎ای واصل نشده است بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده 93 قانون کار به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها در کارگاههایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل می‎شود و تبصره‎های ذیل ماده مذکور ترکیب کمیته موصوف را بیان و نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء کمیته را بر اساس دستورالعملهای قید شده توسط وزارت خانه‎های مذکور اعلام داشته است و در ماده 106 همین قانون تصریح شده است که دستورالعملها و آیین‎نامه‎های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و آیین‎نامه مربوط نیز به شرح مواد فوق تهیه و تصـویب شده است، بنابراین آیین‎نامه نحوه ارائه خـدمات بهداشت حرفـه‎ای توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‎ای در صنایع بالای 25 نفر شاغل مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت ترتیبات مقرر در مواد فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات صادر شده است به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19366
تاریخ تصویب :
1390/5/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :