جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان شماره115040/ت36080هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد شماره 13216/م مورخ 2/9/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمودند:
1ـ بخش کالپوش به مرکزیت روستای رضوان شامل دهستانهای رضوان و نردین در تابعیت شهرستان شاهرود استان سمنان ایجاد می‌گردد.
2ـ شهرستان میامی به مرکزیت شهر میامی از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد می‌گردد:
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر میامی شامل دهستانهای کلاته‌های شرقی، میامی و فرومد.
ب ـ بخش کالپوش.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19368
تاریخ تصویب :
1390/6/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :