جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرعبارت ضمانت نامه این باشد"این جانب ضمانت مدیون رامی نمایم
چنانچه دراول موعدبدهی خودرابه داین ندادازعهده آن برآیم "چنین ضمانتی حاکی ازتعلیق درعقدضمان نیست ومطابق ذیل ماده 699وماده 723قانون مدنی ممکن است التزام به تادیه معلق باشد.
حکم شماره 914-3/5/28شعبه 3و126-5/2/27شعبه 1و244-5/2/28شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
914
تاریخ تصویب :
1328/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :