جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه شماره118232/ت46992کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیـسیون ماده (1) آییـن‌نامه اجـرایی قانـون مقررات صـادرات و واردات به استنـاد اصل یکصد و سی و هـشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایـت تصویب‌نامه شـماره 25338/ت24794هـ مـورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
« سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه در (5) ردیف برای اجرا از تاریخ 1/1/1390 به شرح زیر تعیین می‌گردد.»

این تصویـب‌نامه در تاریخ 7/6/1390 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19371
تاریخ تصویب :
1390/6/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :