جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز شماره90/300/61850


استاندار محترم آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه سال جاری در تاریخ 27/4/1390 پیرو مباحث خود در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز (مصوب جلسه مورخ 2/4/1389 شورای عالی) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
جمعیـت‌پذیـری شهـر جـدید سـهند بـه یکـصد و هـشتاد و پنـجهزار نـفر اصلاح می‌گردد.
مراتب جهـت اسـتحضار و صـدور دسـتور انعکـاس بـه کلیـه مراجـع ذیربـط اعلام می‌گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19371
تاریخ تصویب :
139/4/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :