جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح شماره21227/07/90مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نامه شماره 20/2512/ط مورخ 25/5/1390 رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص « تعیین نصاب معاملات در مناقصات» جهت صدور دستور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.


معاون حقوقی و امور مجلس ـ عبدالعلی میرکوهیشماره20/2512/ط 25/5/1390
از: ستاد کل نیروهای مسلح ـ معاونت طرح و برنامه و بودجه
به: گیرندگان
موضوع: نصاب معاملات در مناقصات
به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات ن م، نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از پنجاه و پنج میلیون (55.000.000) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تجاوز نکند، لیکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (550.000.000) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود. نصابهای تعیین‌شده از تاریخ صدور این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده‌اند قابل اجرا خواهندبود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده3 مقررات برگزاری مناقصات ن م را به همه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19371
تاریخ تصویب :
1390/5/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ستاد كل نیروهای مسلح
موضوع :