جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین پرداختی حق‌الثبت و حقوق ثبت اسناد و مدارک کشتی شماره120785/ت47113هـ
وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
حق‌الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود، به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ حق‌الثبت
1ـ برای کشتی‌های کمتر از 500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده سه میلیون (3.000.000) ریال
2ـ برای کشتی‌های 501 تا 1000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده چهار میلیون (4.000.000) ریال
3ـ برای کشتی‌های 1001 تا 1500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده پنج میلیون (5.000.000) ریال
4ـ برای کشتی‌های 1501 تا 2000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده هفت میلیون (7.000.000) ریال

5 ـ برای کشتی‌های 2001 تا 2500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده نه میلیون (9.000.000) ریال
6 ـ برای کشتی‌های 2501 تا 3000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده یازده میلیون (11.000.000) ریال
7ـ برای کشتی‌های 3001 تا 4000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده سیزده میلیون (13.000.000) ریال
8 ـ برای کشتی‌های 4001 تا 5000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده پانزده میلیون (15.000.000) ریال
9ـ برای کشتی‌های 5001 تا 6000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده هفده میلیون (17.000.000) ریال
10ـ برای کشتی‌های 6001 تا 7000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده نوزده میلیون (19.000.000) ریال
11ـ برای کشتی‌های 7001 تا 8000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده بیست و یک میلیون (21.000.000) ریال
12ـ برای کشتی‌های 8001 تا 9000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده بیست و سه میلیون (23.000.000) ریال
13ـ برای کشتی‌های 9001 تا 10000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال
14ـ برای کشتی‌های 10001 تن به بالا ظرفیت غیرخالص ثبت شده سی میلیون (30.000.000) ریال
ب ـ حق تجدید ثبت کشتیها به مأخذ پنجاه درصد حق‌الثبت مندرج در بند (الف) خواهد بود.
ج ـ هزینه ثبت تغییرات در گواهی‌نامه‌ها مبلغ پانصد هزار (500.000) ریال برای هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتی یا اجزای آن می‌باشد.
د ـ هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به ماخذ سی درصد حق‌الثبت همان کشتی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19375
تاریخ تصویب :
1390/5/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :