جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تنفیذ آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای اجرا در سال 1390 شماره120849/ت47216هـ
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئـت وزیران در جلسه مـورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد مشـترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (85) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 8313/ت37142هـ مورخ 25/1/1386 در چارچوب احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و احکام ذیل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1390 کل کشور برای اجرا در سال 1390 تنفیذ می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19375
تاریخ تصویب :
1390/6/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :