جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین شماره90/300/65352
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر چرمهین در جلسه مورخ 16/11/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
ضوابط و مقررات ارائه‌شده برای کاربری باغ مسکونی با دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هماهنگ گردد و از تعیین سطح اشغال و تراکم ساختمانی مجاز بیش از دستورالعمل مذکور برای این اراضی خودداری گردد.
2ـ جدول سطوح و سرانه‌های پیشنهادی بر مبنای تخصیص واقعی زمین به کاربری مختلف و برای کل سطح شهر (468 هکتار) ارائه گردد.
3ـ اراضی موسوم به « ذخیره شهری» واقع در جنوب شهر از محدوده خارج گردند و خط محدوده بر لبه خارجی بافت کالبدی موجود و کاربریهای پیشنهادی منطبق گردد.
4ـ ضمن ارائه اساس طرح مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی زراعی و باغات داخل محدوده در قالب اساس طرح تثبیت گردند.
5 ـ حریم شهر مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کاهش یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19384
تاریخ تصویب :
1389/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :