جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
هرگاه طرفین درموقع تنظیم اجاره نامه نظربه ضمانت مذکوردرماده 698 قانون مدنی نداشته باشندتاذمه مضمون عنه (مستاجر)درمقابل مضمون له (موجر)بری وذمه ضامن مشغول گرددبلکه بااستفاده ازماده 10قانون مدنی مستاجرومتعهددرمقابل موجرتعهدانجام مقررات مذکوردراجاره نامه و پرداخت مال الاجاره راکرده باشند.چنین تعهدی مانع قانونی نخواهدداشت .
حکم شماره 242-15/2/27شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1327/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :