جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 684قانون مدنی ضمانت عبارت ازاین است که کسی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیردبنابراین اگرکسی تعهدکند(درصورتی که در نتیجه عدم تحویل اشیاءفروخته شده خسارتی متوجه خریدارگرددآن راجبران کند)عمل اوصرفاتنظیم قراردادی بوده که مشارالیه ومتبایعین درحدودماده 10قانون مدنی بسته شده است وباماده 684قانون مزبورانطباقی نخواهدداشت
حکم شماره 1444-14/9/27شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1444
تاریخ تصویب :
1327/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :