جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره134879/ت47217هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران


ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شورا: شورای آمایش سرزمین.
ب ـ کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین.
ج ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
د ـ برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی: برنامه‌ها و طرحهای آمایش سرزمین در سطوح جغرافیایی.
هـ ـ نظام یکپارچه‌ برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی: نظام هماهنگ از جریانهای اصلی برنامه‌ریزی سرزمینی در کشور که به طور یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت نحوه بهره‌برداری از سرزمین را در چارچوب طراحی خط‌مشی توسعه فعالیت و اسکان جمعیت و ترتیبات سازماندهی فضایی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تنظیم می‌کند.
ماده2ـ ارکان شورا به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شورا
ب ـ دبیرخانه
ج ـ کمیسیون
ماده3ـ دبیرخانه شورا در معاونت مستقر است و معاون برنامه‌ریزی معاونت به عنوان دبیر شورا تعیین می‌شود.
ماده4ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.
ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی.
ج ـ هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی.
ماده5 ـ اعضای شورا عبارتند از:
الف ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس‌ شورا)
ب ـ وزیر کشور
ج ـ وزیر اطلاعات
د ـ وزیر جهاد کشاورزی
هـ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
و ـ وزیر راه و شهرسازی
ز ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ح ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست
ط ـ سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرایی به انتخاب رییس‌جمهور
ی ـ دو نفر از اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ماده6 ـ دبیرخـانه شورا کلیـه وظایف دبیرخـانه‌ای شورا از جمله موارد زیر را به عهده دارد:
الف ـ سازماندهی و انجام مطالعات موردنیاز.
ب ـ تهیه و تدوین گزارشهای نظارتی جهت ارایه به شورا.
ج ـ ارسال دعوتنامه و دستورجلسات برای اعضای شورا.
د ـ تهیه و تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ.
هـ ـ تنظیم و ارسال صورتجلسات.
و ـ پیگیری تصمیمات شورا.
ز ـ ضبط و نگهداری گزارشها، اسناد و اطلاعات، مذاکرات و مصوبات شورا.
ح ـ تنظیم گزارشهای کمیسیون برای طرح در جلسات شورا.
ط ـ انجام سایر امور محوله.
ماده7ـ به منظور تسهیل در پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کمیسیون با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی معاونت و زیر نظر دبیرخانه با حضور معاونین دستگاههای عضو شورا برای مشورت در موارد زیر براساس ارجاع دبیرخانه تشکیل می‌شود:
الف ـ بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی.
ب ـ بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشـهای نظارتی برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی.
ج ـ بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشها و متن مصوبات پیشنهادی و ارجاعی از سوی دبیرخانه.
د ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص موضوعات ارجاع‌ شده از طرف شورا.
هـ ـ ارایه پیشنهادها و موضوعات اولویت‌دار برای طرح در شورا.
و ـ سایر موارد به تشخیص دبیرخانه.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19394
تاریخ تصویب :
1390/5/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :