جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم شماره هـ/88/76مصوب 7/3/1371 از تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی است

تاریخ دادنامه: 28/6/1390 شماره دادنامه: 266 کلاسه پرونده: 88/76
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: آقای امیرحسین آقایی، مدیرعامل شرکت صانع طب
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه‌های شماره 1974 مورخ 30/10/1385 و 46 مورخ 25/1/1387 شعب دوازدهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 آراء متهافتی صادر کرده‌اند، بدین نحو که در یک مورد مبدا معافیت از زمان بهره‌برداری و قبل از صدور
کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری محاسبه شده است و در مورد دیگر، ملاک مبدا معافیت صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شرکت صانع طب ، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخصوص موضوع را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به قرار زیر است :
الف ـ شعبـه شانزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده کلاسـه 82/16/1972 با موضوع دادخواست شرکت صانع طب، به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از کمیسیون تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی نسبت به عملکرد سال 1379 خود، به موجب دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 با این اسـتدلال که بر نحوه رسیـدگی و اتخاذ تصمیم از سـوی مشتکی عنه ایراد و اشکالی ملاحـظه نمی‌شود و شاکی دلیل و مدرک متقنی که حکایت از تضییع حق باشد ارائه نکرده است. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صانع طب نسبت به دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 صادر شده از شعبه 16 دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقـیم نیست زیـرا معافـیت مصداق ماده مـذکور در خصـوص پـروانه بهره‌برداری که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به تناسب محل است که موضوع مورد شکایت و تجدیدنظرخواهی فاقد شرایط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است. بنا بر مطالب یادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و مؤثری که آراء معترضٌ‌به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجدیدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستای مقررات قانونی صادر شده است، لذا ضمـن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الاشاره تأییـد و استوار می‌شود این رأی قطعی است.
ب: شـعبه شانزدهم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده کلاسـه 84/16/1713 با موضوع دادخواست شرکت صانع طب به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته نقض رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مربـوط به عملکرد سال 1380 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
خواسته شاکی مبنی بر اعتراض نسبت به رأی شماره 137ـ مورخ 7/6/1383 هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و تقاضای نقض آن است که به موجب آن در خصوص سال عملکرد 1380 تعیین مالیات شده است. ایراد شاکی دایر به این است که با توجه به پروانه بهره‌برداری، مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم است، زیرا واحد تولیدی مذکور مشمول دوره 8 ساله معافیت مالیاتی اولویت مربوط است. نظر به این که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری شماره 182513، مورخ 5/4/1373 است و نظر به اینکه شروع دوره معافیت از سال صدور پروانه ملاک عمل است و اصولاً اقوی دلیل از این حیث یعنی بهره‌برداری و شروع تولید، پروانه بهره‌برداری صادر شده از مرجع صالح و رسمی است لذا مشمول دوره معافیت بوده است و رأی معترضٌ‌به از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم مخدوش به نظر می‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخیص می‌شود فلذا به ورود شکایت و نقض رأی معترضٌ‌به و رسیدگی مجدد در هیأت هم‌عرض حکم صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر دیوان است.
شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه 2293 مورخ 27/10/1385 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 25/1/1387 به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نیست حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.


رأی هیأت عمومی


با توجه به حکم مقرر در ماده 132 « قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/3/1371» مبنی بر این که درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای 1 و2 و3 به ترتیب به مدت 8 و6 و4 سال از مالیات معاف می‌شوند، مدلول آرای مندرج در گردش کار معارض یکدیگر به نظر می‌رسد، لذا رأی قطعیت ‌یافته شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه2816 مورخ 15/11/1384 دایر به رد شکایت درحدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19402
تاریخ تصویب :
1390/6/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :