×

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه

قانون-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-فدراسیون-بین‌المللی-راه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه شماره43789/164جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 76644/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ ‌29/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره141318 23/7/1390
وزارت راه و شهرسازی ـ نهاد ریاست جمهوری
« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43789/164 مورخ 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
در فدراسیون بین‌المللی راه


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « فدراسیون بین‌المللی راه» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

اساسنامه فدراسیون بین‌المللی راه


مقدمه
فدراسیون بین‌المللی راه، سازمانی غیرانتفاعی، غیردولتی و بین‌المللی است که با هدف ترویج و تشویق حفظ و توسعه شبکه راههای بهتر و ایمن‌تر تأسیس گردید. از ابتداء تأسیس آن در سال 1948میلادی (1327 هجری‌شمسی) برای مدت زمانی طولانی به صورت دو بخش جداگانه اما مرتبط در ژنو و واشنگتن اداره می‌شد. در سال 1998میلادی (1377هجری‌شمسی) دفاتر واشنگتن و ژنو ادغام شدند تا به صورت یک سازمان واحد فعالیت نمایند.
اساسنامه جدید که روشهای مشروح اداره امور فدراسیون بین‌المللی راه را ارائه می‌کند در هنگام اجرائی شدن ادغام دفاتر، مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. این اساسنامه به عنوان مرجع برای شورای اجرائی جهانی فدراسیون بین‌المللی راه به شمار می‌آید.
الف) اهداف
علاوه بر فراهم نمودن فرصت‌های تجاری و سایر خدمات ارزشمند به اعضاء، اهداف زیر نیز توسط فدراسیون بین‌المللی راه دنبال می‌شود:
ـ ترویج آموزش و درک بهتر عموم مردم و دولتها در سراسر جهان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه شبکه‌های مدرن راه،‌ سامانه(سیستم)های حمل ‌و نقل جاده‌ای و کنترل ترافیک راهها
ـ تشویق و حمایت از طرح و اجرای برنامه‌های مناسب اقتصادی و زیست ‌محیطی برای بهبود و توسعه شبکه‌های راه و سامانه(سیستم)‌های یکپارچه توسط دولتها و سازمانهای فرادولتی در سراسر جهان
ـ ارائه برنامه‌های آموزشی و پرورشی مرتبط با توسعه و نگهداری راه و سامانه(سیستم)‌های حمل ‌و نقل جاده‌ای در سراسر جهان
ـ همکاری، ‌مشاوره و تبادل تجربیات با مؤسسات بین‌المللی و سایر سازمانهای بین‌المللی، ملی و محلی که اهداف مشابه یا مکمل اهداف فدراسیون بین‌المللی راه را دنبال می‌کنند.
ـ مشاوره، کمک و ترغیب تلاشهای فدراسیونهای موجود ملی و منطقه‌ای راه و حمایت از ایجاد فدراسیونهای ملی و منطقه‌ای در کشورهایی که فاقد این گونه فدراسیونها می‌باشند.
ـ جمع‌آوری، تلفیق و توزیع مطالب مربوط آماری، فنی، اقتصادی، آموزشی و سـایر موارد مرتبط با بهبود استاندارد‌ها و سامانه‌(سیستم)های راه و منافع ناشی از آنها
ـ تشویق و حمایت از یکپارچه‌سازی استاندارد‌های منطقه‌ای و جهانی
ـ حمایت از تحقیقات در تمام زمینه‌های مرتبط با سامانه(سیستم)های راه و ارتقاء آگاهی‌های اقتصادی، ‌فنی و علمی مربوط به این سامانه(سیستم)‌ها
ـ تشویق و ارتقاء بهبود سطح ایمنی راه با به‌کارگیری دستورالعملها و استانداردهای مقتضی ایمنی راه
ب) تشکیلات فدراسیون بین‌المللی راه
فدراسیون بین‌المللی راه، یک سازمان با عضویت جهانی است که از طریق مراکز برنامه واقع در نقاط مختلف جهان فعالیت می‌کند. اعضاء فدراسیون بین‌المللی‌راه، اعضاء کل برنامه به‌شمار می‌آیند و نه‌ فقط عضو یکی ‌از مراکز برنامه‌
اگرچه هر یک از سازمانهای عضو می‌تواند انتخاب نماید که در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتها مشارکت نماید، در نشستهای مجمع عمومی حضور یابد، در اداره سازمان مشارکت کند و به گونه دیگری از خدمات یک یا همه مراکز برنامه به صورت همزمان بر اساس علایق خود استفاده نماید.
هر یـک از مراکز برنامه، برنـامه‌ها و فعالیتهایی را اجـراء می‌کند که در راسـتای نیل به اهداف کلی فدراسیون بین‌المللی راه باشد. برخی از این برنامه‌ها و فعالیتها به طور عمده بر مناطقی تمرکز دارند که دفاتر برنامه در آنها واقع شده است. در حالی که تمرکز سایر برنامه‌ها و فعالیت‌ها بیشتر بر سایر مناطق جهان است یا گرایش منطقه‌ای ندارد و طبیعت آنها جهانی اسـت. هر مرکز برنامه، دارای دبیرخانه، کارکنان، هیأت مدیره و کارگروههای ویژه خود می‌باشد.
یک شورای اجرائی جهانی، سیاست کلی را مشخص می‌نماید و تعیین می‌کند هر یک از مراکز برنامه مسؤول کدام برنامه یا فعالیت فدراسیون بین‌المللی راه می‌باشد و در صورت منطقه‌ای بودن طبیعت برنامه در کدام منطقه اجراء شود. همچنین بودجه کلی فدراسیون بین‌المللی راه را تعیین و کنترل می‌نماید. شورای اجرائی جهانی کارکنان و کارگروههای خاص خود را دارد و بالاترین مرجع اجرائی فدراسیون بین‌المللی راه به شمار می‌رود.
پ) عضویت در فدراسیون بین‌المللی راه
اعضاء فدراسیون بین‌المللی راه متشکل از شرکتهای تجاری و تخصصی، مؤسسات، مجامع، سازمانهای عمومی ودولتی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی، و انجمنهای راه منطقه‌ای و ملی با علائقی در زمینه راه یا حمل ‌و نقل جاده‌ای و برخی اشخاص با مقام افتخاری می‌باشند.
هر سازمان عضو می‌تواند نماینده‌ای را جهت شرکت در نشست‌های مجمع عمومی، حضور در فعالیت‌ها، ایفاء نقش در کارگروهها یا داوطلب انتخاب در هیأت‌مدیره یا به عنوان عضو یکی یا همه مراکز برنامه، بدون محدودیت برگزیند. سازمانهای عضو فدراسیون بین‌المللی راه، به کمکها و تمام خدمات موجود مراکز برنامه در سراسر جهان دسترسی خواهند داشت. سازمان عضو، یک نماینده رسمی و یک جانشین برای انجام مسؤولیت‌های عمده سازمان عضو، در ارتباط با فدراسیون بین‌المللی راه تعیین می‌نماید.
ت) حق عضویت
حداقل سطح حق عضویت سالیانه توسط شورای اجرائی جهانی برای هر سال تقویمی و بر اساس نوع عضویت تعیین می‌شود. حق عضویت سالیانه در اول ژانویه (11 دی ماه) هر سال قابل پرداخت می‌باشد. سازمان‌های عضو می‌توانند حق عضویت خود را به یک یا چند مرکز برنامه اختصاص دهند. با این وجود، تخصیص کلی حق عضویت‌ها و سایر درآمدهای فدراسیون بین‌المللی راه تحت نظارت شورای اجرائی جهانی است و بر اساس این‌که حق عضویت دقیقاً از کجا حاصل شده است نمی‌باشد.
سازمانهای عضو که پرداخت حق عضویت آنها به تعویق افتاده است از تاریخ اول آوریل (12 فروردین) حق رأی، و فرصت معرفی نماینده و انتخاب به عنوان رئیس یا عضو شورای اجرائی جهانی یا عضویت در هیأت‌مدیره هریک از مراکز برنامه را از دست می‌دهند. نمایندگان سازمانهای عضو که پرداخت حق عضویت آنها به تأخیر افتاده است، در صورتی که به عنوان رئیس یا عضو شورای اجرائی جهانی یا هیأت مدیره هر یک از مراکز برنامه مشغول به فعالیت باشند، تأخیر در پرداخت توسط مدیرکل مربوط به آنها تذکر داده می‌شود و نود روز پس از آن برکنار می‌شوند مگر آن که تا آن تاریخ، پرداخت بدهی سازمان عضو صورت پذیرد.
کناره‌گیری یک سازمان عضو تنها در پایان سال تقویمی نافذ می‌شود. اطلاعیه کناره‌گیری همراه با پرداخت کامل تمامی بدهیهای پرداخت‌نشده تا تاریخ نافذ شدن کناره‌گیری باید توسط یک نامه رسمی به یکی از مدیران کل تا قبل از 30 سپتامبر (8 مهر) سال قبل ارسال و توسط او دریافت شود.
ث) شورای اجرائی جهانی
شورای اجرائی جهانی متشکل از دوازده عضو دارای حق رأی و نیز اعضاء فاقد حق رأی می‌باشد. رؤسای هیأت مدیره مراکز برنامه، اعضاء دارای حق رأی در شورای اجرائی جهانی می‌باشند. بقیه اعضاء دارای حق رأی از میان نمایندگان سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی راه یا اعضاء افتخاری برگزیده می‌شوند. انتخاب اعضاء در دوره‌های دو ساله انجام می‌شود.
شورای اجرائی جهانی انواع برنامه‌ها و فعالیت‌های مورد نظر برای هر یک از مراکز برنامه را تعیین می‌کند. مراکز برنامه، برنامه‌های سالیانه خود برای سال تقویمی آتی را به طور مشروح تهیه نموده و برای تصویب به شورای اجرائی جهانی ارسال می‌کند. در صورتی که شورای اجرائی جهانی، برنامه‌ها را در راستای منافع فدراسیون بین‌المللی راه تشخیص دهد، می‌تواند برنامه‌های جدیدی را آغاز کند، برنامه‌های موجود یا پیشنهادی را اصلاح یا لغو نماید یا در موارد استثنائی برنامه‌ها را از یک مرکز به مرکز دیگر انتقال دهد.
اعضاء شورای اجرائی جهانی می‌توانند برای حداکثر سه دوره دو ساله متوالی انتخاب شوند. پس از این سه دوره متوالی، افراد نمی‌توانند دوباره برای این مقام انتخاب شوند مگر آن‌که یک دوره دوساله غیبت داشته باشند. پس از آن می‌توانند تا سه دوره متوالی دیگر به عضویت شورای اجرائی جهانی انتخاب شوند. هر سازمان عضو دارای یک حق رأی می‌باشد (حق رأی بر اساس میزان حق‌عضویت یا هر عامل دیگر وزن داده نمی‌شود).
شورای اجرائی جهانی از میان اعضاء خود یک رئیس، جانشین، دبیر و خزانه‌دار را برای دوره معمولاً دوساله انتخاب می‌کند. رؤسای هیأت مدیره مراکز برنامه به عنوان معاونین رئیس شورای اجرائی جهانی فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند به طور همزمان تصدی ریاست شورا را نیز داشته باشند. اگرچه یکی از آنها می‌تواند به طور همزمان جانشین نیز باشد. به علاوه در صورت نیاز، شورای اجرائی جهانی می‌تواند سرپرستان منطقه‌ای را برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی راه در مناطق ویژه‌ای از جهان انتخاب نماید.
ج) مراکز برنامه
فعالیتهای روزمره و استفاده از بودجه هر یک از مراکز برنامه تحت نظارت و مدیریت هیأت مدیره مرکز برنامه می‌باشد که در چهارچوب برنامه‌ریزی کلی، سیاست‌گذاری و کنترل بودجه مقرر شده توسط شورای اجرائی جهانی قرار دارد. هر هیأت مدیره از میان اعضاء خود یک رئیس، یک یا چند معاون، یک خزانه‌دار و سایر مسؤولین را در مواردی که آن را مورد نیاز تشخیص دهد، انتخاب می‌نماید.
دبیرخانه هر یک از مراکز برنامه متشکل از یک مدیرکل و کارکنان دیگری است که برای انجام برنامه‌ها و فعالیت‌های مشخص‌شده توسط شورای اجرائی جهانی موردنیاز می‌باشند.
نشستهای مجمع عمومی توسط هر یک از مراکز برنامه حداقل یک‌بار در سال و به منظور گزارش به اعضاء در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی راه، درخواست و دریافت راهنمایی از اعضاء در خصوص این برنامه‌ها و فعالیتها، انتخاب اعضاء مراکز برنامه و رأی‌گیری در خصوص سایر مسائل که به طور کلی در محدوده عضویت قرار دارد، برگزار می‌شود. نمایندگان تمامی سازمان‌های عضو و تمامی اعضاء افتخاری مجاز به شرکت در نشستهای مجمع عمومی تمامی مراکز برنامه می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19407

تاریخ تصویب : 1390/6/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : ریاست جمهوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.