جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی شماره43751/172
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 47302/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ ‌29/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره141341 23/7/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و شهرسازی
« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43751/172 مورخ 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « کمیسیون آب‌نگاری (هیدروگرافی) منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد وهفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.


بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی) ناحیه دریایی راپمی


ماده1ـ کمیسیون
الف ـ کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی) منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی، طبق قطعنامه اجرائی شماره «3. 1 تی» سازمان بین‌المللی آب نگاری (سازمان) که به عنوان پیوست(الف) ضمیمه شده است، تأسیس گردیده است و طبق این اساسنامه اداره می‌شود.
ب ـ منطقه جغرافیایی تحت‌پوشش کمیسیون که از این پس « منطقه» خوانده می‌شود، ناحیه دریایی راپمی می‌باشد که در پیوست (ب) نشان داده شده است.
ماده2ـ اعضاء
الف ـ اعضاء دائمی کمیسیون، کشورهای عضو سازمان در منطقه می‌باشند که این اساسنامه را امضاء نموده‌اند.
ب ـ عضویت وابسته، برای کشورهای غیرعضو در منطقه که عضو سازمان نمی‌باشند ولی این اساسنامه را امضاء کرده‌اند، آزاد است. دیگر اعضاء سازمان که با فعالیتهای خود در زمینه آب نگاری (هیدروگرافی)، تهیه نقشه‌های دریانوردی یا اطلاعات دریانوردی به ایمنی دریانوردی در منطقه کمک می کنند و این اساسنامه را امضاء نموده‌اند، می‌توانند به عنوان اعضاء وابسته پذیرفته شوند. اعضاء وابسته، دارای همان حقوق و تعهدات اعضاء دائمی کمیسیون هستند، ‌اما حق رأی دادن و یا انتخاب شدن به عنوان رئیس را ندارند.
پ ـ دیگر کشورهای عضو سازمان که این اساسنامه را امضاء نکرده‌اند، اما با فعالیتهای خود در زمینه آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌های دریانوردی و اطلاعات دریانوردی، به ایمنی دریانوردی منطقه کمک می کنند، یا سازمانهای فعال در زمینه‌های یادشده در منطقه می‌توانند به عنوان اعضاء ناظر دعوت شوند. ناظرین می‌توانند در مباحثات و گروههای کاری که توسط کمیسیون تشکیل ‌شده است، شرکت نمایند، اما حق رأی ندارند.
ماده3ـ اهداف
الف ـ کمیسیون که جزء لاینفک سازمان است و اهداف سازمان را در سطح منطقه‌ای ارتقاء می‌بخشد، دارای ماهیت مشورتی، علمی و فنی است. کمیسیون نباید هیچ اعمال قدرتی بر خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) یا مراکز آموزشی مسؤول آب¬نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی کشورهای عضو داشته باشد و فعالیتهای آن نباید به موضوعات سیاسی تعمیم یابد.
ب ـ اهداف ویژه کمیسیون عبارتند از :
1ـ ارتقاء ایمنی دریانوردی از طریق همکاریهای فنی و آموزشی در زمینه نقشه‌برداری آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌کشی‌های دریایی و اطلاعات دریانوردی
2ـ بررسی موضوعات مورد علاقه کمیسیون، موضوعاتی که مورد توجه سازمان می‌باشد و اجتناب از هرگونه تداخل در اختیارات دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) و دیگر نهادهای تشکیل‌شده توسط سازمان
3ـ به فعالیت واداشتن کلیه کشورهای منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) خود و تشویق آنها در بهره‌جستن از توصیه‌ها و کمکهای فنی دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیـدروگرافی) و دیگر سازمانها به منظور تقویت تواناییهای آب‌نگاری (هیدروگرافی) خود
4ـ تسهیل در تبادل اطلاعات مربوط به نقشه‌برداری، تحقیق، و یا توسعه علمی و فنی به منظور کمک در برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) با درک کامل اهداف و بدون تداخل در مسؤولیتهای ملی
5 ـ هماهنگی و اجرای طرح نقشه‌های بین‌المللی در منطقه و کنترل مناسب‌بودن آنها
6 ـ انجام مطالعات و پروژه‌ها از طریق گروههای کاری کمیسیون یا به عنوان گروه کاری سازمان، در صورت لزوم
7ـ تبادل اطلاعات در مورد مقررات خدمات‌دهی برای استفاده از سامانه(سیستم) اطلاعات جغرافیایی در اطلاعات آب نگاری (هیدروگرافی)
ماده4ـ اجلاسهای عادی
الف ـ کمیسیون باید اجلاس عادی خود را حداقل دو بار بین دو اجلاس عادی متوالی کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، در یکی از کشورهای منطقه برگزار نماید.
ب ـ اعضاء باید در اجلاسها، توسط رؤسای مسؤول آب نگاری (هیدروگرافی) یا نمایندگان آنها و اگر چنین خدماتی وجود ندارد به وسیله رؤسای مقامات ملی مسؤول آب نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی، نمایندگی شوند.
پ ـ حدنصاب لازم جهت برگزاری جلسه، حضور حداقل یک دوم اعضاء دائمی کمیسیون می‌باشد.
ت ـ همواره باید دعوتنامه حضور در اجلاس برای کارگروه راهبردی دفتر بین‌المللی آب¬نگاری (هیدروگرافی) ارسال شود.
ث ـ رئیس اجلاس باید از کشورهای منطقه که عضو کمیسیون نیستند و هماهنگ‌کنندگان مناطق همجوار نقشه‌های بین‌المللی دعوت نماید تا نمایندگانی را به عنوان ناظرین، جهت حضور در اجلاس اعزام نمایند. هر یک از اعضاء می‌تواند به رئیس اجلاس پیشنهاد دهد که از متخصصین فنی به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد.
ج ـ باتوجه به تسهیلات موجود کشور میزبان، تعداد شرکت‌کنندگان نباید از سه‌نفر برای هر کشور تجاوز نماید.
ماده5 ـ رئیس
الف ـ ریاست کمیسیون بر عهده رئیس می‌باشد. رئیس باید از کشور عضو دائم کمیسیون باشد و برمبناء نوبتی انتخاب شود. بنابراین هر یک از کشورهای عضو دائمی کمیسیون که خواهان ریاست اجلاس بعدی هستند باید نامزدی خود را در خلال جلسه عمومی مطرح نماید. حق تقدم با کشوری است که تاکنون ریاست جلسه‌ای را برعهده نداشته و یا کشوری که به مدت طولانی سمت ریاست را برعهده نداشته است. درصورت مساوی بودن حق تقدم، با رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو دائم، رأی‌گیری مخفی انجام خواهد شد. رئیس، شش ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس، ریاست را برعهده خواهد داشت.
ب ـ در فواصل بین اجلاسها، رئیس، مسؤولیت دبیرخانه کمیسیون را برعهده خواهد گرفت و نظارت خواهد نمود تا کلیه امور از طریق نامه‌نگاری انجام گیرد. همچنین، رئیس باید گزارش کاملی از فعالیتهای انجام‌گرفته توسط کمیسیون در زمان ریاست خود را تهیه و به عنوان اولین بند دستور کار اجلاس آتی ارائه نماید.
پ ـ رئیس، فعالیتها و طرحهای آتی کمیسیون را به نشستهای مرتبط کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) گزارش خواهد داد و با ارسال آن به تدوین گزارش سالانه سازمان کمک خواهد نمود. بین اجلاسهای کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، گزارش مطالعات و یا دیگر فعالیتهایی که ممکن است برای عموم اعضاء سازمان مورد توجه باشد، باید توسط رئیس، جهت اطلاع عموم، به دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) گزارش شود.
ت ـ درصورتی که رئیس کمیسیون در دستگاه ذی‌ربط، تغییر پست داده شود، جانشین وی، رئیس جدید خواهد شد.
ماده6 ـ تاریخ و محل برگزاری اجلاسها
الف ـ در هر اجلاس، تاریخ و محل برگزاری اجلاس عادی بعدی توافق خواهد شد.
ب ـ رئیس منتخب کمیسیون ترتیباتی را برای میزبانی اجلاس آتی در یکی از کشورهای منطقه، تدارک خواهد دید.
پ ـ کشور میزبان، به منظور تسهیل شرکت در اجلاس، در تدارک اعتبارنامه‌ها و تهیه روادیدها همکاری خواهد نمود.
ماده7ـ دستور کار اجلاس
الف ـ پیشنهادهای اعضاء، جهت درج در دستور کار اجلاس، باید حداقل چهارماه پیش از تاریخ توافق‌شده شروع اجلاس، برای رئیس اجلاس بعدی ارسال شود.
ب ـ رئیس، دستور کار موقت را با مشورت اعضاء، حداقل دو ماه قبل از اجلاس آماده خواهد نمود.
پ ـ دستور کار در ابتداء هر اجلاس به تصویب کمیسیون خواهد رسید.
ت ـ کمیسیون می‌تواند ترتیب بحث در مورد بندهای مختلف دستور کار را در خلال اجلاس تغییر دهد.
ث ـ پیشنهادهای هر یک از اعضاء که در دستور کار قید نشده است به رئیس اجلاس ارائه و باتوافق اعضاء، به منظور بررسی در دستور کار گنجانده خواهد شد.
ماده8 ـ قطعنامه‌ها و تصمیمها
الف ـ قطعنامه‌ها و تصمیمهای اجلاس با اکثریت نسبی اعضاء دائمی حاضر رأی‌دهنده تصویب خواهد شد. آراء موافق با بالابردن دستها نشان داده می‌شود. درصورت مساوی ‌بودن آراء (نتیجه مساوی)، پس از استماع اظهارنظرهای نمایندگان دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) رأی‌گیری دوم انجام خواهد شد.
ب ـ رئیس اجلاس هر روز یک متن کتبی، در رابطه با تصمیمهای اتخاذشده در مورد هر یک از بندهای دستور کار را تهیه و از توزیع آن در روز بعد بین کلیه شرکت‌کنندگان اطمینان حاصل خواهد نمود.
پ ـ هر یک از اعضاء دائمی فقط یک رأی دارد.
ت ـ در پایان هر اجلاس، رئیس متن قطعنامه‌ها و تصمیمهای متخذه را قرائت خواهد نمود.
ماده 9ـ مکاتبات
الف ـ رئیس، ظرف دو ماه پس از مراسم اختتامیه اجلاس، یک نسخه از پیش‌نویس گزارش مربوط به مباحثات و تصمیمهای اتخاذشده در طول برگزاری اجلاس را جهت تصویب برای اعضاء دائمی و جهت اظهارنظر اعضاء وابسته و ناظرین ارسال خواهد نمود. اعضاء دائمی تأییدیه‌ها و یا هرگونه اصلاحیه‌های خود را ظرف دو ماه پس از دریافت آن بازپس خواهند فرستاد. پس از گذشت این دوره، گزارش تصویب‌شده تلقی خواهد شد و تصمیمها به اجراء گذاشته می‌شود. هرگونه اعتراض، از طریق مکاتبه حل و فصل می‌گردد، جهت کسب تأییدیه نهائی، صفحه مخصوص امضاء، توزیع خواهد شد.
ب ـ یک نسخه از گزارش نهائی اجلاس برای اعضاء دائمی، اعضاء وابسته، ناظرین و دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) فرستاده خواهد شد.
ماده 10ـ اجلاسهای فوق‌العاده
الف ـ هنگامی که نمایندگان اعضاء کمیسیون در نشست کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) شرکت می‌نمایند، رئیس می‌تواند یک اجلاس فوق‌العاده تشکیل دهد و در آن از دیگر افراد واجد شرایط جهت حضور به‌عنوان ناظر دعوت نماید.
ب ـ در مورد موضوعات اضطراری که نمی‌توان آنها را از طریق مکاتبه بررسی نمود یا نمی‌توان آنها را تا اجلاس بعدی به تأخیر انداخت، رئیس با موافقت حداقل یک دوم اعضاء دائمی می‌تواند اجلاس فوق‌العاده را برگزار نماید.
ماده11ـ مخارج
الف ـ رئیس و کشور میزبان مسؤول سازماندهی اجلاس می‌باشند. کشور میزبان کلیه مخارج را به غیر از مواردی که در بند (ب) این ماده شرح داده شده است، تقبل خواهد نمود.
ب ـ مخارج سفر، هتل و مخارج روزانه نمایندگان توسط سازمانهای ذی‌ربط آنها پرداخت خواهد شد.
ماده12ـ اساسنامه
الف ـ دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، امین اسناد این اساسنامه خواهد بود.
ب ـ اصلاحات اساسنامه مستلزم تصویب حداقل دوسوم اعضاء دائمی کمیسیون است.
پ ـ اگر اصلاحات مربوط به این اساسنامه توسط اعضاء دائمی شرکت‌کننده در اجلاس مورد موافقت قرار گیرد ولی تأیید حداقل دو سوم اعضاء دائمی را که نیاز می‌باشد، کسب نکند، رئیس پیشنهادها را از طریق پست برای کلیه اعضاء دائمی و نسخه‌ای را نیز برای اعضاء وابسته جهت اطلاع ارسال خواهد نمود. تصویب نهائی منوط به رعایت مفاد بند (ب) این ماده است. اصلاحات اساسنامه در گزارش اجلاس گنجانده خواهد شد.
ماده13ـ زبان کمیسیون
زبان کاری کمیسیون، انگلیسی خواهد بود.

(ضمیمه الف)

قطعنامه « 3. 1 تی» سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)
3. 1 تی ایجاد کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی)
1ـ تصویب شد که دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، کشورهای عضو را که دارای علاقمندیهای مشترک منطقه‌ای در زمینه جمع‌آوری اطلاعات یا نقشه‌های دریانوردی جهت تشکیل کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) می‌باشند، تشویق نماید تا در مورد اجراء نقشه‌برداریها و دیگر پروژه‌ها با یکدیگر همکاری نمایند. کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری(هیدروگرافی) به عنوان بخشی از سازمان بین‌المللی آب¬نگاری (هیدروگرافی) باید مکمل امور دفتر و نه تکرار کار آن باشد.
2ـ کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) قصد دارند که به دنبال قطعنامه‌ها و توصیه‌های سازمان بین‌المللی آب¬نگاری (هیدروگرافی) در زمینه اطلاعات دریانوردی، نقشه‌برداری‌های آب نگاری (هیدروگرافی)، تولید نقشه‌ها و اسناد دریانوردی، آموزش و کمکهای فنی، همکاریهای منطقه‌ای را ایجاد نمایند. به طور کلی آنها باید امکان تبادل اطلاعات و مشاوره بین خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) ذی‌ربط را میسر سازند کمیسیونهایی که از نظر جغرافیای در کنار هم هستند باید با یکدیگر در ارتباط باشند.
3ـ کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) باید به نحو مناسبی تأسیس شده و در راستای اهداف سازمان بین‌المللی آب¬نگاری (هیدروگرافی) همانطور که در ماده (2) کنوانسیون سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) شرح داده شده فعالیت نمایند. مناطق جغرافیایی(آر. اچ. سی) (کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری) به طور معمول با مناطق بین‌‌المللی که به طور مناسب اصلاح شده‌اند تا با الزامات منطقه‌ای و شرایط خاص مطابقت داشته باشند، سازگار و منطبق خواهد بود. برای منطقه «ام» (سرزمین قطب جنوب) به واسطه وضعیت ویژه آن، مقررات ویژه‌ای وجود دارد.
4ـ عضویت در کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) شامل اعضاء دائمی، اعضاء وابسته و ناظرین می‌شود. عضویت دائمی برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) در منطقه که اساسنامه کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) را وضع و آن را امضاء نموده‌اند، محفوظ خواهد بود. شرایط عضویت وابسته برای کشورهای ساحلی منطقه که عضو سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) نیستند اما اساسنامه کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) را امضاء کرده‌اند، فراهم می‌باشد. دیگر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) که با فعالیتهای خود در زمینه‌های آب‌نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌های دریانوردی و یا اطلاعات دریانوردی در منطقه موردنظر به ایمنی دریانوردی کمک می‌نمایند نیز می‌توانند به عنوان اعضاء وابسته یا ناظر (به عنوان امضاءکنندگان اساسنامه کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری) شرکت داشته باشند. سازمانهای موجود در منطقه مربوط که در زمینه‌های آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌های دریانوردی یا وسایل کمک‌ناوبری فعال هستند نیز ممکن است دعوت شوند تا به عنوان ناظر شرکت نمایند.
5 ـ زبان کاری مورداستفاده توسط کمیسیون منطقه‌ای آب¬نگاری (هیدروگرافی) باید بین اعضاء و نامزدهای کمیسیون توافق شود تا از بهترین نحوه ارتباط بین شرکت‌کنندگان اطمینان حاصل شود. گزارشها و اسناد سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) که مرتبط با فعالیتهای کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) می‌باشد باید حداقل به یکی از زبانهای رسمی سازمان بین‌المللی آب¬نگاری (هیدروگرافی) باشد. جهت مکاتبات با دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، یکی از زبانهای رسمی سازمان باید استفاده شود.
6 ـ نماینده ای از دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) باید دعوت شود تا در اجلاسهای کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) شرکت نماید.
7ـ رؤسای کمیسیونهای منطقه‌ای آب¬نگاری (هیدروگرافی)، فعالیتها و طرحهای آتی خود را به اجلاسهای مرتبط کنفرانس بین‌المللی آب¬نگاری (هیدروگرافی) گزارش خواهند داد. بین اجلاسها، گزارش مطالعات یا دیگر فعالیتهایی که ممکن است موردعلاقه تمام کشورهای عضو باشد باید توسط رئیس کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی)،‌ به دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) جهت توزیع عمومی ارسال شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ‌6/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19407
تاریخ تصویب :
1390/6/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :