جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخواهان خوانده رابرنده محصول ملکش معرفی کندوازوی مطالبه کند بافرض نمایندگی خوانده ازدیگری صرف این نمایندگی رافع مسئولیت حقوقی اونخواهدبود.
حکم شماره 2049-9/12/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2049
تاریخ تصویب :
1327/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :