جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرپل‌ذهاب استان کرمانشاه شماره151918/ت46959ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پیشنهاد شماره 55177/42/4/1 مورخ 14/4/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ دهستان سراب قلعه شاهین به مرکزیت روستای سراب قلعه شاهین از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب ایجاد می‌گردد:
امامیه سفلی 2ـ امامیه علیا 3ـ برآفتاب گلین 4ـ بان میران 5 ـ پادگان ابوذر 6 ـ تلاش امامیه سفلی 7ـ تلاش امامیه علیا 8 ـ سرباغ گلین 9ـ سراب قلعه شاهین 10ـ کلاوه 11ـ گنجوره 12ـ مزرعه املاک تلاش 13ـ مزرعه چقاکدو 14ـ نرامان نقاره کوب 15ـ یک شبه بان سفره.
ب ـ روستاهای کاسرا، قلعه خرگینه و دوازده امام از توابع دهستان قلعه شاهین با هم تجمیع و به نام روستای دوازده امام نامیده می‌شود.
ج ـ بخش قلعه شاهین به مرکزیت روستای دوازده امام از ترکیب دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان قلعه شاهین
2ـ دهستان سراب قلعه شاهین
این تصویـب‌نامه در تاریخ 28/7/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19413
تاریخ تصویب :
1390/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :